MANYLION
 • Lleoliad: Aberteifi, SA43 1AB
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

Coleg Sir Gar
Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol
Application Deadline: 17 May 2024

Department: Motor Vehicle

Employment Type: Llawn Amser

Location: Campws Aberteifi

Compensation: £24,049 - £47,331 / blwyddyn

DescriptionMae'r Bwrdd Corfforaethol wedi ymrwymo i benodi staff a fydd yn dangos menter a brwdfrydedd, ac a fydd yn ychwanegu ymhellach at enw da'r Coleg trwy ymrwymiad i weithio fel aelod o dîm a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae'r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i berson rhagweithiol a dyfeisgar.

Lleolir y ddarpariaeth peirianneg fodurol ar gampws Aberteifi er efallai y bydd hi'n ofynnol i ddarlithwyr weithio mewn lleoliadau oddi ar y campws o bryd i'w gilydd, e.e. ysgolion partner, safleoedd masnachol a digwyddiadau.

Mae Coleg Ceredigion yn ymrwymedig i hyrwyddo cenhadaeth y coleg: Ysbrydoli Dysgwyr, Cyflawni Potensial, Ennill Rhagoriaethac mae'n gosod y dysgwr, ac addysgu a dysgu'n greiddiol i'w ethos. Mae'n gyfadran sydd yn croesawu technolegau newydd i gefnogi'r dysgu ac sy'n hyrwyddo prosesau olrhain a monitro cyson i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial. Mae dilyniant hefyd yn nodwedd amlwg gyda phob maes rhaglen yn cael ei annog i ddarparu llwybrau dilyniant clir o Lefel 1 drwodd i addysg uwch/prentisiaethau neu gyflogaeth.

Mae'r swydd hon yn darparu cyfle cyffrous i gyfrannu at waith y Maes Cwricwlwm ar ddatblygiadau'r dyfodol.

Cyfrifoldebau AllweddolBydd hi'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus:
 • Gyfrannu at addysgu, asesu a chydlynu rhaglenni astudio'n arwain at Lefelau 1, 2 a 3 mewn Peirianneg Fodurol.
 • Cyfrannu at addysgu a datblygu rhaglenni Rhan-amser a masnachol eraill, e.e. cyrsiau byr.
 • Ymgymryd â chymhwyster Aseswr neu ddilysydd mewnol o fewn blwyddyn i gael eich penodi (os nad yw'r cymhwyster gennych eisoes).
 • Ymgymryd â'ch rôl fel Tiwtor Cwrs.
 • Ymgymryd â dyletswyddau asesu a dilysu.
 • Cyfrannu at ddatblygu cyrsiau newydd a chreu diwylliant o arloesi a gweithgareddau masnachol.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Pennaeth/Prif Weithredwr, yn gymesur â gradd y swydd, yn y gweithle cychwynnol neu leoliadau eraill yn y Coleg.

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • Lefel 3 neu gyfwerth mewn Peirianneg Fodurol
 • Cymhwyster Academaidd Uwch/ Galwedigaethol perthnasol mewn Peirianneg Fodurol
 • Cymhwyster addysgu (Os nad ydych yn meddu ar gymhwyster addysgu ar ddyddiad dechrau'r swydd, bydd hi'n ofynnol i chi ennill TAR o fewn 2 flynedd i'r dyddiad hwn)
 • Sector Peirianneg Cerbydau Modur
 • Sgiliau rhyngbersonol a threfniadol ardderchog
 • Y gallu i weithio'n gytûn gyda myfyrwyr a chydweithwyr
 • Y gallu i weithio dan bwysau ac i derfynau amser tynn
 • Dawn greadigol a sgiliau ymarferol arloesol
 • Sgiliau TGCh perthnasol
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Prydlondeb ardderchog a'r gallu i weithio'n hyblyg
Dymunol:
 • Profiad addysgu perthnasol
 • Dealltwriaeth o geir Hybrid a cheir Trydanol (gellir darparu hyfforddiant)
 • Dealltwriaeth dda o faterion perthnasol mewn addysg ôl 16
 • Hanes profedig o lefelau uchel o gyrhaeddiad dysgwyr
 • Ymwybyddiaeth o ddangosyddion perfformiad allweddol
 • Tystiolaeth o weithgareddau addysgu a dysgu arloesol
 • Tystiolaeth o olrhain a monitro perfformiad dysgwyr yn effeithiol
 • Profiad o gymryd rhan weithredol yng ngofal bugeiliol pobl ifanc
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
(Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm)

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 46 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 59 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein