MANYLION
 • Lleoliad: Ty Penallta,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 11 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gynghorydd Gofal Plant

Gynghorydd Gofal Plant

Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Gynghorydd Gofal Plant
Disgrifiad swydd
Rydyn ni'n recriwtio Ymgynghorydd Gofal Plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Oriau gwaith: 37 Hours (7.24 Awr Dydd Llun - Dydd Gwener)
Math o gontract: Llawn Amser / Cyfnod Penodol Tan 31ain Mawrth 2025
Lleoliad: Gall oriau gwaith gael eu rhannu rhwng y cartref a'r swyddfa yn dibynnu ar ofynion tasgau penodol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Thîm Caerffili a darparu cymorth ar draws y Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar ehangach.

Rydyn ni'n talu cyflog deniadol o £36,648 - £39,186 ac yn cynnig mynediad at gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar Caerffili i Gynghorydd Gofal Plant ychwanegol ymuno â’n tîm o staff profiadol ac ymroddedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli llwyth achosion o leoliadau gofal plant i ddarparu cyngor, cymorth, a hyfforddiant i fodloni gofynion lleol a rheoledig, gan gynnwys Dechrau’n Deg, Arolygiaeth Gofal Cymru ac ESTYN. Bydd deiliad y swydd yn gallu monitro a rheoli safonau uchel o ansawdd mewn lleoliadau gofal plant a chynorthwyo wrth ddatblygu cynlluniau gweithredu personol, cynlluniau gwella gwasanaethau ac adroddiadau ansawdd gofal. Rydyn ni'n chwilio am rywun sydd â gwybodaeth dda am ofynion Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 2019 ac a all gynorthwyo profiadau a phontio cadarnhaol i blant ag anghenion ychwanegol a rhai sy'n dod i'r amlwg.

Bydd deiliad y swydd yn rhywun sy'n gyfathrebwr effeithiol ar bob lefel ac sy’n gallu sefydlu perthynas weithio lwyddiannus gyda darparwyr gofal plant, rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth arbenigol ac arbenigedd mewn datblygiad iaith a darpariaeth amgylcheddau sy’n llawn iaith. Yn arbennig, mae gennym ni ddiddordeb mewn ymgeiswyr sydd wedi cael hyfforddiant/datblygiad diweddar yn y Cwricwlwm i Gymru ar gyfer lleoliadau nas cynhelir.

Ar gyfer y rôl, rydyn ni'n gofyn i chi fod â'r canlynol:
 • Cymhwyster Lefel 6 (Gradd) perthnasol ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. Er enghraifft Gradd Baglor mewn Addysg yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Statws Athro Cymwysedig neu athro cymwysedig mewn Ysgol Gynradd sydd ag arbenigedd yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Gwybodaeth drylwyr am ddeddfwriaeth, cyfarwyddyd a safonau yn ymwneud â darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar gan gynnwys cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen
 • Trwydded yrru lawn y DU Categori B (Ceir) a defnydd o gerbyd modur wedi'i yswirio at ddibenion busnes i deithio ledled y Fwrdeistref Sirol i ymweld â lleoliadau gofal plant a mynychu cyfarfodydd

Mae gennym ni fuddion rhagorol gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, patrymau gweithio ystwyth a chynlluniau disgownt i staff.

I weld y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, dewiswch yr atodiad perthnasol o’r rhestr atodiadau

Gweler y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person am ragor o fanylion neu gysylltwch â Fiona Santos ar 07810 438505/santof@caerffili.gov.uk

Laura Chislett ar 07927590959/chisll@caerffilli.gov.uk

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu dogfennau priodol megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i wneud cais ar-lein, cysylltwch â webrecruitment@caerphilly.gov.uk am ragor o wybodaeth

Mae'r swydd hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.