MANYLION
 • Lleoliad: Ammanford, SA18 3TA
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd mewn Adeiladu

Technegydd mewn Adeiladu

Coleg Sir Gar
Technegydd mewn Adeiladu
Application Deadline: 8 April 2024

Department: Adeiladu

Employment Type: Parhaol

Location: Campws Rhydaman

Reporting To: Penaethiaid Adrannau: Adeiladu

Compensation: £23,151 - £26,493 / blwyddyn
DescriptionBydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar gymhwyster Lefel 2/3 o leiaf mewn crefftau Adeiladu neu brofiad maes perthnasol yn y diwydiant, ynghyd â brwdfrydedd angerddol am ddysgu a datblygiad.

Yn y rôl hon byddwch yn cefnogi'r tîm galwedigaethau coed yn bennaf ond bydd disgwyl i chi hefyd gyfrannu at yr holl ofynion cymorth technegol o fewn y Maes Cwricwlwm

Lleolir y ddarpariaeth adeiladu ar Gampws Rhydaman ac mae'n cynnwys crefftau adeiladau, gwasanaethau adeiladau, ysgolion, adeiladu technegol ac addysg uwch. Mae rhan o'r ddarpariaeth ysgolion hefyd yn cael ei chyflwyno oddi ar y safle yn ysgol Bryngwyn. Mae gan dîm y Maes Cwricwlwm dros ddeg ar hugain o aelodau llawn amser a rhan-amser sy'n cynnwys staff addysgu, asesu a chefnogi. Mae gan y Maes Cwricwlwm hefyd gysylltiadau helaeth â'r diwydiant, ac mae wedi ennill sawl gwobr genedlaethol am bartneriaethau cydweithredol.

Cyfrifoldebau Allweddol
 • Ddarparu cefnogaeth a chymorth technegol ar gyfer gwaith dysgu ac addysgu o fewn eich maes, gan ymateb i anghenion myfyrwyr, staff academaidd a'r arweinydd (arweinwyr) cwrs perthnasol;
 • Cynnal a chadw amgylchedd gwaith glân a diogel, gan gydymffurfio â rheoliadau Iechyd a Diogelwch;
 • Paratoi, cynnal a diweddaru dogfennau Iechyd a Diogelwch perthnasol megis Asesiadau Risg, Systemau Gwaith Diogel, cofnodion COSHH a chofnodion cynnal a chadw cyfarpar, trwy gysylltu â thimau cwrs;
 • Cynnal a chadw, uwchraddio a gwasanaethu cyfarpar yn ôl y bwriad, y gofyn neu ar gais; peiriannau coed a pheiriannau a chyfarpar statig a chludadwy eraill yn ymwneud ag adeiladu. Derbyn hyfforddiant perthnasol yn ôl yr angen;
 • Sicrhau bod cyfarpar cwrs, deunyddiau a stoc yn derbyn y gofal priodol a'u bod yn cael eu rheoli, eu cynnal a'u cadw a'u diogelu;
 • Cadw stocrestr stordai ar gyfer nwyddau traul, cyfarpar ac adnoddau cyflwyno;
 • Mynd ati i archebu stoc yn unol â gweithdrefnau ariannol y coleg a diweddaru'r gronfa ddata archebu ar-lein;
 • Darparu gwasanaeth cyflenwi o'r stordai ar gyfer nwyddau traul y cwrs a gwasanaeth benthyca a dychwelyd ar gyfer yr holl gyfarpar adrannol ac eitemau cwrs eraill;
 • Cymryd rhan yng nghyfarfodydd tîm y cwrs; pwyllgorau ymgynghorol myfyrwyr; a chyfarfodydd y maes cwricwlwm yn ôl y gofyn;
 • Cyflawni dyletswyddau sy'n cefnogi gwaith marchnata a hyrwyddo rhaglen y cwrs;
 • Cynorthwyo darlithwyr a myfyrwyr wrth iddynt ymgymryd â gweithgareddau mewn gweithdy, yn unol ag amserlen y cytunwyd arni;
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Pennaeth/Prif Weithredwr, yn gymesur â gradd y swydd, yn y gweithle cychwynnol neu leoliadau eraill yn y Coleg

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • O leiaf Cymhwyster Lefel 2/3 mewn crefftau Adeiladu
 • IOSH Rheoli'n Ddiogel (Os nad oes gennych gymhwyster IOSH, bydd disgwyl i chi ymgymryd â hyfforddiant cyn gynted â phosibl)
 • Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch priodol (neu barodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant priodol)
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf (Os nad oes gennych gymhwyster Cymorth Cyntaf, bydd disgwyl i chi ymgymryd â hyfforddiant cyn gynted â phosibl)
 • Profiad diweddar a pherthnasol o'r maes/meysydd technegol dan sylw
Dymunol:
 • TGAU Saesneg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
 • TGAU Mathemateg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
 • Dealltwriaeth dda o'r rôl cymorth technegol mewn Addysg Bellach
 • Bod yn gymwys mewn defnyddio prosesau adeiladu, offer a chyfarpar
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 41 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein