MANYLION
 • Lleoliad: Llanelli, Sa15 4DN
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 05 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Coleg Sir Gar
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Application Deadline: 5 April 2024

Department: Cymorth Dysgu

Employment Type: Parhaol

Location: Campws Graig

Reporting To: Cydlynydd Cymorth Dysgu (Y Graig)

Compensation: £8,999 - £9,285 / blwyddyn
DescriptionYdych chi'n credu bod pob myfyriwr yn haeddu cyfle i ffynnu yn eu taith addysgol? Pam na ymunwch â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, lle bydd eich angerdd am feithrin amgylcheddau dysgu cynhwysol ac eich gallu i rymuso myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnewch i ddadansoddi potensial pob dysgwr.

Prif ddiben y swydd yw darparu cymorth i unigolion a/neu grwpiau o fyfyrwyr gydag amrywiaeth o anawsterau dysgu a anableddau neu anghenion cymorth eraill. Bydd Cynorthwywyr Cymorth Dysgu yn cael eu lleoli'n bennaf i ddiwallu anghenion dysgwyr sy'n angen cymorth a rennir neu gyda grwpiau o ddysgwyr sydd ag angen cymorth cyffredinol.

Os ydych chi'n barod i wneud gwahaniaeth a bod yn rhan o dîm cydweithredol a chymorth, rydym yn eich gwahodd i wneud cais ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cyfrifoldebau AllweddolBydd disgwyl i'r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu:
 • Weithio gyda dysgwyr a thimau cwrs i ddarparu cymorth y cytunwyd arno;
 • Cadw cofnodion o waith a wnaed gyda dysgwyr;
 • Cymryd rhan mewn prosesau gwella ansawdd;
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus;
 • Cynorthwyo dysgwyr i fod yn ddysgwyr mwy hyderus ac annibynnol;
 • Helpu myfyrwyr i reoli amser a threfnu eu hunain yn bersonol;
 • Helpu myfyrwyr i drefnu eu ffeiliau;
 • Annog a chynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu technegau ymchwil da;
 • Helpu myfyrwyr i ddeall cyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig;
 • Helpu gyda phrawf-ddarllen gwaith a rhoi cyngor ynglŷn â gramadeg, sillafu ac atalnodi;
 • Cludo a/neu hebrwng unigolion/grwpiau bach ar deithiau preswyl ac ymweliadau ble bo angen;
 • Yn achlysurol, goruchwylio yn ystod amser egwyl a/neu dros ginio;
 • Rhoi sylw i anghenion corfforol myfyrwyr ble bo angen;
 • Darparu cymorth yn ystod cyfnodau astudio preifat;
 • Annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau TGCh da er mwyn cyflwyno aseiniadau;
 • Trawsgrifio deunyddiau i fformatau hygyrch pan fo angen;
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Pennaeth/Prif Weithredwr, yn gymesur â gradd y swydd, yn y gweithle cychwynnol neu leoliadau eraill yn y Coleg.

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • Cymwysterau Priodol hyd at Lefel 3
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (os nad yw'r cymhwyster gennych bydd disgwyl i chi gwblhau'r cwrs o fewn 2 flynedd i gael eich penodi)
 • Cyfathrebwr da â diplomyddiaeth a thact
 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Y gallu i weithio'n gytûn gyda chydweithwyr
 • Sgiliau cyflwyno da
 • Sgiliau llythrennedd cyfrifiadurol da
Dymunol:
 • Cymhwyster Sgiliau Sylfaenol Cynorthwywyr Cymorth Dysgu Lefel 2 (os nad yw'r cymhwyster gennych bydd disgwyl i chi gwblhau'r cwrs o fewn 2 flynedd i gael eich penodi)
 • Profiad perthnasol o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu a/neu anableddau
 • DBS Manwl
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 2
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 2
(Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwym)

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Buddion
 • Byddwch yn cael 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 41 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein