MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £95,000.00 - £100,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth (Cenedlaethau’r Dyfodol)

Dirprwy Bennaeth (Cenedlaethau’r Dyfodol)

Coleg Penybont
Dirprwy Bennaeth (Cenedlaethau'r Dyfodol)

Disgrifiad o'r swydd Dirprwy Bennaeth (Cenedlaethau’r Dyfodol)

Llawn Amser (37 awr yr wythnos) a Pharhaol
Cyflog: £91,600 - £101,600

Pwrpas y Swydd: Gweithio mewn partneriaeth ag aelodau eraill o’r Uwch Dîm Arwain er lles y Coleg, ei fyfyrwyr, staff, yr amgylchedd lleol a chymunedau ehangach. Darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig a chyfrannu at weledigaeth strategol ymgysylltiol ar gyfer y Coleg a chyflawni hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i weld disgrifiad o'r swydd a’r fanyleb y person llawn, gwelwch y:

Rhagair gan Gadeirydd y Corff Llywodraethu

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 08/04/2024

Dyddiad cyfweliad: 29/04/2024

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig / boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion. Bydd gofyniad hefyd i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn y categori uwch arweinydd ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach.

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a yw’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.