MANYLION
 • Lleoliad: Noted in the Job Description,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd Peirianneg

Darlithydd Peirianneg

Grwp Llandrillo Menai
Mae Adran Adeiladwaith a Pheirianneg Coleg Meirion Dwyfor yn adran flaengar sy'n cynnig cyrsiau mewn ystod o ddisgyblaethau. Mae addysgu a dysgu yn digwydd gyda mynediad at offer safonol y diwydiant ac mewn cyfleusterau modern. O fewn yr adran, mae gennym ddau safle; Hafan (Pwllheli) a CaMDA (Dolgellau), sydd ill dau yn darparu cymwysterau Peirianneg.

Rydym yn chwilio am aelod o staff llawn amser i ymuno ag ochr Beirianneg yr adran; a thra ein bod yn y pen draw yn chwilio am rywun gyda gwybodaeth a sgiliau trydanol neu electroneg, rydym yn barod i gyflogi person brwd a brwdfrydig sydd â phrofiad mewn meysydd cysylltiedig megis dylunio cynnyrch / dylunio a thechnoleg / Ffiseg, a'u huwchsgilio o fewn y Coleg . Gallwn gynnig cyrsiau byr yn unrhyw un o'n chwaer safleoedd, gan gynnwys roboteg, electroneg ddiwydiannol, CAD a CAD/CAM, a gallem edrych ar gyrsiau allanol hefyd. Ar hyn o bryd mae gennym ni ddarlithwyr peirianneg fecanyddol, peirianneg cynhyrchu, peiriannu a weldio rhagorol, a hoffem adeiladu ar hyn i gynnwys peirianneg drydanol/electronig, yn ogystal ag o bosibl roboteg a CDP. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno safonau uchel o addysgu a dysgu a rhoi cymorth, cyngor ac arweiniad parhaus i fyfyrwyr sy'n hyrwyddo llwyddiant. Hoffem weithio gyda chi i ddatblygu eich sgiliau i gynnig y profiad gorau i ddysgwyr, ac i helpu i symud yr adran yn ei blaen.

Disgwyliadau allweddol y rôl:

1. Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

2. Darparu profiadau allgyrsiol rhagorol i'n dysgwyr.

3. Cynnal safonau uchel y ddarpariaeth â'r gefnogaeth a roddir i'r dysgwyr.

4. Sichrau bod polisiau a gweithdrefnau'r Grŵp yn cael ei dilyn.

5. Cefnogi dysgwyr i lwyddo er mwyn cyflawni eu targedau neu uwch gan herio ac ymestyn ein dysgwyr.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/191/24

Cyflog
£30,619.64 - £47,330.98 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
 • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
 • 46 diwrnod o wyliau yn flynyddol
 • Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol.
 • Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn flynyddol.
 • Bydd contractau rhan amser yn derbyn hawl pro rata i'r uchod.

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

835 awr o amser addysgu blynyddol - 24 i 26 awr yr wythnos.

Hyd at 5 awr yr wythnos o weithio oddi ar safle gyda chytundeb y rheolwr.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
27 Chwef 2024
12:00 YH(Ganol dydd)