MANYLION
 • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Cyllido a Chydymffurfio

Swyddog Cyllido a Chydymffurfio

Grwp Llandrillo Menai
ewn perthynas â phrosiect mawr penodol / neu nifer o brosiectau llai a ariannir gan grant:
 • Deall a gweithredu'n gywir reolau ariannu cynlluniau grant a ariennir yn allanol, mewn perthynas â chymhwysedd y gwariant a'r gofynion o ran tystiolaeth ategol.
 • Sicrhau nad yw elfennau anghymwys a/neu nas cefnogir yn cael eu hawlio.
 • Cynnal, gweithredu ac adolygu systemau'r Uned Cyllid Allanol.
 • Sicrhau bod systemau a phrosesau'r Uned Cyllid Allanol yn cydymffurfio â rheoliadau ariannol a chaffael GLlM
 • Sicrhau bod yr holl dystiolaeth o hawliadau (yn anariannol ac ariannol) yn gadarn.
 • Sicrhau bod hawliadau grant cywir yn cael eu paratoi a'u cyflwyno mewn modd amserol, yn unol â rheolau'r cynllun grant perthnasol.
 • Cynorthwyo gydag archwiliadau cydymffurfio rheolaidd yr holl gyllidwyr grant perthnasol (5xAwdurdod Lleol; Llywodraeth Cymru; Llywodraeth y DU; Bargen Twf Gogledd Cymru; Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth; Bwyd-Amaeth; ac Incwm Masnachol; ac ati; yn ôl yr angen).


 • Manylion Swydd
  Cyfeirnod y Swydd
  CS/188/24

  Cyflog
  £27,231 i £32,557 y flwyddyn

  Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

  Hawl gwyliau
  • 28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl pum mlynedd lawn o wasanaeth di-dor (01 Medi i 31 Awst).
  • Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol.
  • Hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd / diwrnod y trefnwyd i'r safle fod ar gau bob blwyddyn, i'w pennu'n flynyddol.
  • Bydd gan y rhai ar gontractau Rhan-amser hawl pro rata i'r hyn a nodir uchod.

  Patrwm gweithio
  37 awr yr wythnos

  Dros dro (hyd at 31/12/2024)

  Hawliau Pensiwn
  Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

  Math o gytundeb
  Llawn Amser Cyfnod Penodol

  Dyddiad cau
  23 Chwef 2024
  12:00 YH(Ganol dydd)