Mae addysgu'n cynnig gyrfa broffesiynol wirioneddol werth chweil, lle gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn bob dydd.

Gyda'r cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno, nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a digon o gyfleoedd dysgu proffesiynol trwy gydol eich bywyd gwaith, ni fu erioed amser gwell i addysgu yng Nghymru.

Mae nifer o ffyrdd i gychwyn ar eich taith addysgu wedi'i theilwra i weddu i chi - cyrsiau llawn amser, rhan-amser neu â chyflog a ddarperir gan un o'n partneriaethau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) wedi'u lleoli ledled Cymru. Mae angen athrawon ysgol uwchradd yn enwedig ar hyn o bryd ac mae cymhellion ariannol ychwanegol ar gael hefyd i’r rhai sydd yn hyfforddi i addysgu Cymraeg, neu bwnc arall drwy gyfrwng y Gymraeg.Mae cymhellion ariannol ychwanegol ar gael hefyd i’r rhai sydd yn hyfforddi i addysgu Cymraeg, neu bwnc arall drwy gyfrwng y Gymraeg.


Darganfyddwch fwy am sut beth yw bod yn athro neu athrawes - sut y gallwch hyfforddi a’r cyflog cychwynnol - a pha gymwysterau y bydd eu hangen arnoch.  

 

Barod i hyfforddi i Addysgu yng Nghymru?
Os ydych chi'n barod i fentro ac yn gwybod ble neu sut rydych chi am hyfforddi, yna gallwch chi gysylltu â'r AGA o'ch dewis yn uniongyrchol.
Ewch i'ch AGA isod i gychwyn eich cais.
Michael
Athro - Gwyddoniaeth
Mae’n bwysig dysgu fy mhwnc trwy gyfrwng y Gymraeg, i danio’r cariad hwnnw at wyddoniaeth i ddysgwyr yng Nghymru.
Angharad
Athrawes –Pennaeth Dwyieithrwydd
Ro’n i’n 45 pan ddysgais i’r Gymraeg – nawr dwi’n 47 ac yn ei ddysgu i eraill. Os y gallaf i ei wneud e yr oedran yma, gall unrhyw un.
Daniel
Athro – cynradd gyda chyfrifoldeb pellach am y Gymraeg fel ail iaith i ddisgyblion ac athrawon
Mae’n llawer mwy na’r iaith. Dwi’n meddwl ei fod yn Mae’n ymwneud â dathlu’r diwylliant a’r ethos sy’n mynd law yn llaw â’r Gymraeg.
DEWCH I GYFARFOD RHAI O’N HATHRAWON
Dysgwch sut beth yw bod yn athro neu athrawes yng Nghymru go iawn, gan rai sydd yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
CYMHELLION ARIANNOL
Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cymhellion ariannol i'ch helpu wrth i chi hyfforddi.

Y pynciau blaenoriaeth yng Nghymru yw:
 •  Ffiseg
 • Cemeg
 • Bioleg
 • Mathemateg
 •  Cymraeg
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Ieithoedd Tramor Modern

Gall graddedigion sydd â graddau perthnasol fod yn gymwys i gael cymhelliant i ymgymryd Pwnc â Blaenoriaeth TAR yng Nghymru. Os ydych yn dewis paratoi i addysgu Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector uwchradd mae £5,000 ychwanegol ar gael o dan Gynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory, a £5,000 pellach drwy’r Fwrsariaeth i gadw athrawon Cymraeg mewn addysg os ydych yn parhau mewn swydd addysgu tair blynedd ar ôl ennill SAC.  Mae hefyd £5,000 ar gael ar gyfer athrawon dan hyfforddiant o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.

 

1af a/neu Ddoethuriaeth/Gradd Meistr 

2.1

2.2

Bioleg, Cemeg, Dylunio a Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth, Mathemateg, Ieithoedd Tramor Modern (ITM), Ffiseg a Cymraeg

 

£15,000

 

£15,000

 

£15,000

 

 

BETH SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD...

Sut mae dod yn athro/athrawes?

Mae llawer o ffyrdd o ddod yn athro/athrawes yng Nghymru – gwnawn ni eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd sy'n fwyaf addas i chi.

I ddod yn athro/athrawes yng Nghymru bydd angen TGAU gradd C neu gyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg arnoch chi, tra bydd angen gradd C mewn Gwyddoniaeth TGAU ar ddarpar athrawon cynradd hefyd. Os ydych chi'n gwneud cais i raglen TAR, bydd angen gradd prifysgol briodol arnoch chi hefyd.

Oes! Gallai rhai graddedigion fod â hawl i hyd at £25,000 yn dibynnu ar amgylchiadau fel pwnc eich gradd, dosbarthiad eich gradd, a’ch sgiliau Cymraeg. Ewch i'r adran Cymhellion Ariannol i ddarganfod beth y gallai fod gennych hawl iddo. Gellir dod o hyd i wybodaeth am gyllid ar gyfer rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) ôl-raddedig ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych chi'n ystyried gyrfa yn addysgu yng Nghymru, bydd angen i chi ennill statws addysgu cymwysiedig (SAC). Gallwch wneud hyn trwy astudio ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), sydd wedi'i hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg trwy ei Fwrdd Achredu AGA.


Mae rhaglenni AGA ar gael ar lefelau Cynradd ac Uwchradd a gellir eu hastudio naill ai fel gradd israddedig neu ôl-raddedig (TAR). Maen nhw’n darparu addysg broffesiynol a datblygiad athrawon dan hyfforddiant, gan eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ysgolion yng Nghymru a darparu sylfaen ar gyfer dysgu proffesiynol gydol gyrfa. Mae'r rhaglenni hyn yn seiliedig ar ddysgu sy'n hollol ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol.


Gallwch astudio rhaglen AGA yn:

Cyflwynir dau lwybr i mewn i addysgu ar gyfer pynciau dethol gan bartneriaeth y Brifysgol Agored, sy'n golygu y gallwch hyfforddi yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi.

Mae TAR â Chyflog, lle gallwch weithio fel athro/athrawes heb gymhwyso mewn ysgol, a TAR Rhan Amser i'r rheini ag ymrwymiadau eraill mewn bywyd. Mae'r rhain ar gael ar lefelau Cynradd ac Uwchradd. Bydd y ddwy raglen arloesol hon yn helpu i ehangu mynediad i yrfa addysgu yn fwy nag erioed o'r blaen. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y cymorth sydd ar gael yma.

Gallwch! P'un a ydych chi wedi ennill statws athro cymwysedig (SAC) mewn un o wledydd eraill y DU, neu y tu allan i'r DU, bydd angen i chi wneud cais yn gyntaf i Gyngor y Gweithlu Addysg i gydnabod eich SAC yng Nghymru. Ewch i wefan Cyngor y Gweithlu Addysg i ddarganfod sut.

Ydy addysgu yn iawn i fi?

Ffordd wych o helpu i ddarganfod hyn yw gwneud cais am brofiad gwaith mewn ysgol leol, neu ysgolion niferus, i gael blas ar sut beth yw bywyd o flaen dosbarth yn hytrach na thu ôl i ddesg.

Ydy'r math yma o swydd yn swnio'n ddeniadol i chi?

 • Un sy'n cynnig gyrfa sefydlog, hirdymor wedi'i chyfuno â chyfleoedd i dyfu'n broffesiynol
 • Cyfle i ddefnyddio'ch pwnc gradd a rhannu'r angerdd a'r wybodaeth arbenigol honno bob dydd
 • Cyfle i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feddyliau ifanc a'u tywys ym mlynyddoedd pwysicaf, ffurfiannol eu bywydau
 • Y teimlad eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, go iawn bob tro y byddwch chi'n mynd i’r gwaith, a gwybod y byddwch chi'n cael eich cofio am weddill bywyd rhywun
 • Defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol a'i throsglwyddo i'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr


Wrth gwrs, does dim ffordd o wybod yn sicr nes eich bod chi'n gweithio fel athro/athrawes go iawn, ond os yw hon yn swnio fel y math o swydd y byddech chi'n ei mwynhau, gallai addysgu fod yn berffaith i chi.


Ffordd wych o helpu i ddarganfod hyn yw gwneud cais am brofiad gwaith mewn ysgol leol, neu ysgolion niferus, i gael blas ar sut beth yw bywyd o flaen dosbarth yn hytrach na thu ôl i ddesg. Efallai y bydd yn teimlo'n wahanol iawn i sut rydych chi'n ei gofio o'ch amser eich hun fel disgybl! Bydd hyn hefyd yn eich rhoi mewn sefyllfa dda iawn wrth wneud cais i hyfforddi fel athro/athrawes.

Nid yw’n ofyniad gorfodol i allu siarad Cymraeg i addysgu yng Nghymru, er bod cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg wella eu sgiliau, ac i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg ddysgu’r iaith. Disgwylir i bob athro gynyddu ei ddealltwriaeth a'i ddefnydd o'r Gymraeg trwy gydol ei yrfa.

Rydym ni hefyd yn cynnig cymhellion ariannol i'r rheini sy'n dymuno dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg – ewch i'r adran Cymhellion Ariannol i ddarganfod mwy.

Ar hyn o bryd mae cyflog cychwynnol athrawon newydd yng Nghymru dros £30,000. Yn ystod eich bywyd gwaith, gallwch ddisgwyl cynyddu eich cyflog wrth i chi ennill profiad a chymryd dyletswyddau bugeiliol/academaidd ychwanegol, e.e. yn eich cyfadran neu fel tiwtor. Bydd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) hefyd yn cael ei gynnig i gynyddu a gwella eich sgiliau trwy gydol eich gyrfa.

Na! Gallwch chi hyfforddi i ddysgu ar unrhyw oedran, o 18 i fyny - dydych chi byth yn rhy hen! A dweud y gwir, mae penaethiaid heddiw yn credu ei bod yn bwysig bod gan ysgolion weithlu cytbwys, gyda chyfuniad o bobl sydd wedi newid gyrfa a graddedigion newydd sy'n dewis addysgu fel eu gyrfa gyntaf ar ôl gadael y brifysgol. Mae treulio blynyddoedd yn ‘ysgol bywyd’ cyn mynd i'r proffesiwn yn golygu bod gennych fewnwelediadau a phrofiad gwerthfawr i’w rhannu â'ch disgyblion.

Mae addysgu yn broffesiwn gwych beth bynnag y penderfynwch chi, ond mae angen athrawon uwchradd yn arbennig ar hyn o bryd, ac yn enwedig ar gyfer y pynciau hyn:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Bioleg
 • Mathemateg
 • Cymraeg (ac addysgu unrhyw bwnc trwy gyfrwng y Gymraeg)
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern

Dyna pam rydym ni'n cynnig ystod o gymhellion ariannol gwerth hyd at £25,000 yn dibynnu ar amgylchiadau fel pwnc eich gradd, dosbarthiad eich gradd, a’ch sgiliau Cymraeg. Ewch i'r adran Cymhellion Ariannol i ddarganfod beth y gallai fod gennych hawl iddo.

Pam dewis Cymru?

Efallai ein bod yn genedl fach, ond mae ein dulliau arloesol a'n huchelgeisiau mawr yn gwneud i ni sefyll allan.

Efallai ein bod yn genedl fach, ond mae ein dulliau arloesol a'n huchelgeisiau mawr yn gwneud i ni sefyll allan.


Mae  cwricwlwm newydd sbon yng Nghymru yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar y cyd ag athrawon, yn barod i'w addysgu ym mis Medi 2022. Bydd y cwricwlwm newydd yn rhoi mwy o ryddid i athrawon fod yn greadigol yn yr hyn maen nhw'n ei ddysgu, a'r ffordd maen nhw'n ei ddysgu, gyda'r bwriad o greu myfyrwyr sy’n:

 1. Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes
 2. Cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 3. Dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r byd
 4. Unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.


Yn ogystal â hyn, mae Cymru yn cynnig cyflog cychwynnol uchel o dros £30,000 i athrawon, yn ogystal â chyfleoedd gyrfa tymor hir gwych. Cynigir datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), gan gynnwys y Cymhwyster Cenedlaethol Meistr mewn Addysg newydd, trwy gydol eich gyrfa, a chydnabyddir bod addysgu yn darparu incwm sefydlog, dibynadwy trwy gydol eich bywyd gwaith.

Mae datblygiad proffesiynol (DPP) yn parhau trwy gydol eich gyrfa addysgu a chan fod cymaint o wahanol elfennau yn gysylltiedig â darparu addysg yn ein hysgolion, bydd digon o gyfleoedd i chi dderbyn cyfrifoldebau newydd, wrth ehangu eich sgiliau a mwynhau profiadau newydd. 

Rydw i wedi penderfynu – beth nesaf?

 

Felly rydych chi wedi penderfynu eich bod chi eisiau hyfforddi fel athro/athrawes yng Nghymru - am newyddion gwych!
Ydych chi wedi penderfynu sut rydych chi eisiau hyfforddi (llawn amser, rhan amser neu trwy'r llwybr â chyflog a gynigir gan y Brifysgol Agored)?


Os mai nac ydw yw'r ateb, ewch i’r adran Sut mae dod yn athro? Cwestiynau Cyffredin am help.


Os mai ydw yw’r ateb, ond bod gennych rai cwestiynau o hyd, yna cysylltwch â ni! Waeth bynnag eich cwestiwn neu ymholiad, rydym ni eisiau clywed gennych chi.  Cysylltwch â ni heddiw. 

Os mai ydw yw’r ateb, a'ch bod eisoes yn gwybod ble neu sut rydych chi eisiau hyfforddi, yna gallwch chi gysylltu â'r AGA hwnnw yn uniongyrchol i ddechrau eich cais.

FELLY AM BETH RYDYCH CHI’N AROS?

Dechreuwch eich taith heddiw. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ac i sgwrsio am eich opsiynau.

Cysylltwch â ni

PWY YDYM NI?

Cartref ar-lein newydd i bob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yw Addysgwyr Cymru - waeth ar ba gam o daith ei gyrfa rydych chi - o ymgeiswyr dan hyfforddiant i athrawon cwbl gymwys sy'n chwilio am swyddi addysgu newydd. Mae gan Addysgwyr Cymru bopeth sydd ei angen arnoch i archwilio llwybrau a chyfleoedd gyrfa o fewn addysg. Cymerwch gip o gwmpas.

Rhagor o wybodaeth