Young Money
Charity
EIN CYFEIRIADAU:
  • London
  • Greater London
  • WC1N 1AZ
Amdanom Ni

Mae Young Enterprise a Young Money yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc, eu hathrawon a’u rhieni, busnesau a dylanwadwyr i greu dyfodol llwyddiannus a chynaliadwy i bob person ifanc. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag addysgwyr, gwirfoddolwyr a’n cefnogwyr i ddarparu cyfleoedd ystyrlon i bobl ifanc ddatblygu ffordd fentrus o feddwl er mwyn cymhwyso sgiliau allweddol i lywio llwybrau llwyddiannus yn y dyfodol. Trwy ein rhaglenni addysg cyflogadwyedd, menter ac ariannol, adnoddau a hyfforddiant athrawon, rydym yn grymuso pobl ifanc i ddarganfod, datblygu a dathlu eu sgiliau a’u potensial.

Prosiect Braenaru Cymru

Mapio Arian - Dadlwythwch Nawr!

Mae'r adnodd Mapio Arian am ddim yn ennyn diddordeb dysgwyr mewn gallu ariannol gan ddefnyddio cyd-destunau bywyd go iawn a pherthnasol a gellir ei ddefnyddio i annog sgiliau ymchwilio a datrys problemau, gan ddarparu cyfleoedd trafod o amgylch nifer o themâu ariannol, megis gwneud dewisiadau, agweddau, gwerth am arian a risg.

Wedi'i ddatblygu i alinio â Chwricwlwm Cymru, gellir cyflwyno'r adnodd i gefnogi Meysydd Dysgu a Phrofiad er mwyn hwyluso datblygiad tuag at y Pedwar Pwrpas. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Mathemateg a Rhifedd
  • Dyniaethau
  • Iechyd a Lles

Ar gael yn Saesneg a Chymru Gellir darparu Mapio Arian yn hyblyg ar y camau cynradd ac uwchradd uwch, ac mae wedi'i dargedu at y pwynt trosglwyddo allweddol rhwng y ddau hyn. Gellir defnyddio’r PowerPoint cysylltiedig i gefnogi cyflwyno athrawon i’w dosbarthiadau.

E-ddysgu - Yn dod yn fuan!

Bydd y cwrs dysgu proffesiynol e-ddysgu rhad ac am ddim ar gael o ddechrau 2022 yn Saesneg a Chymraeg ac mae'n cyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Nod y cwrs yw meithrin gwybodaeth a hyder athrawon wrth ddarparu addysg ariannol effeithiol i ddysgwyr ac mae wedi'i dargedu at addysgwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc ar y pwynt trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

Mae'r cwrs yn cynnig:

  • Dysgu proffesiynol hyblyg ar-lein hunan-arweiniol
  • Cwrs 2.5 awr
  • Yn hygyrch trwy gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, a gellir ei gwblhau o bell mewn cymaint o sesiynau ag sydd eu hangen

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwblhau'r cwrs e-ddysgu, gadewch eich manylion yma a byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Young Money trwy e-bostio training@y-e.org.uk