Young Money
Charity
EIN CYFEIRIADAU:
 • London
 • Greater London
 • WC1N 1AZ
Amdanom Ni

Mae Young Enterprise a Young Money yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc, eu hathrawon a’u rhieni, busnesau a dylanwadwyr i greu dyfodol llwyddiannus a chynaliadwy i bob person ifanc. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag addysgwyr, gwirfoddolwyr a’n cefnogwyr i ddarparu cyfleoedd ystyrlon i bobl ifanc ddatblygu ffordd fentrus o feddwl er mwyn cymhwyso sgiliau allweddol i lywio llwybrau llwyddiannus yn y dyfodol. Trwy ein rhaglenni addysg cyflogadwyedd, menter ac ariannol, adnoddau a hyfforddiant athrawon, rydym yn grymuso pobl ifanc i ddarganfod, datblygu a dathlu eu sgiliau a’u potensial.

Prosiect Braenaru Cymru

Y Foment Dysgadwy

Mae'r cwrs dysgu proffesiynol e-ddysgu rhad ac am ddim hwn bellach ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae'n cyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Nod y cwrs yw meithrin gwybodaeth a hyder athrawon wrth ddarparu addysg ariannol effeithiol i ddysgwyr ac mae wedi'i dargedu at addysgwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn 'The Teachable Moment' sy'n digwydd ar adeg pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

Mae'r cwrs yn cynnig:

 • Dysgu proffesiynol ar-lein hyblyg hunan-arweiniol
 • Cwrs 2.5 awr
 • Hygyrch ar gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar, a gellir ei gwblhau o bell mewn cymaint o sesiynau ag sydd eu hangen

Cofrestrwch ar gyfer y cwrs AM DDIM yma i ddechrau eich taith e-ddysgu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Young Money drwy e-bostio training@y-e.org.uk

Mapio Arian – Lawrlwythwch Nawr!

Mae'r adnodd Mapio Arian am ddim yn ennyn diddordeb dysgwyr mewn gallu ariannol gan ddefnyddio cyd-destunau bywyd go iawn a pherthnasol a gellir eu defnyddio i annog sgiliau ymchwilio a datrys problemau, gan ddarparu cyfleoedd trafod o amgylch nifer o themâu ariannol, megis gwneud dewisiadau, agweddau, gwerth am arian a risg.

Wedi'i ddatblygu i gyd-fynd â Chwricwlwm Cymru, gellir darparu'r adnodd i gefnogi Meysydd Dysgu a Phrofiad er mwyn hwyluso datblygiad tuag at y Pedwar Diben. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Mathemateg a Rhifedd
 • Dyniaethau
 • Lechyd a Lles

Gellir darparu Mapio Arian Yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyblyg ar y cyfnod cynradd uchaf a'r cyfnod uwchradd is, ac mae wedi'i dargedu at y pwynt pontio allweddol rhwng y ddau hyn. Gellir defnyddio'r PowerPoint cysylltiedig i gefnogi darpariaeth athrawon i'w dosbarthiadau.

Ein Hadnoddau yn Gymraeg

Fframweithiau Cynllunio Addysg Ariannol – Lawrlwythwch Nawr!

Nod y Fframweithiau Cynllunio yw cefnogi'r gwaith o gynllunio, addysgu a datblygu addysg ariannol drwy nodi'r meysydd allweddol o wybodaeth, sgiliau ac agweddau ariannol, ar draws themâu craidd ar gyfer plant 3 – 11 ac 11 ac 11 – 19 oed.

Nod y fframweithiau yw cefnogi'r gwaith o gynllunio, addysgu a datblygu addysg ariannol drwy nodi'r meysydd allweddol o wybodaeth, sgiliau ac agweddau ariannol, ar draws pedair thema graidd:

 • Sut i reoli arian
 • Dod yn ddefnyddiwr hanfodol
 • Rheoli risgiau ac emosiynau sy'n gysylltiedig ag arian
 • Deall y rôl bwysig y mae arian yn ei chwarae yn ein bywydau

Mae'r fframweithiau wedi'u cynllunio i'ch helpu i gyflwyno addysg ariannol yn hyblyg ar draws eich cwricwlwm. Ni fwriedir ei ddefnyddio'n gaeth.

Mae Eich Arian yn Bwysig – Lawrlwythwch Nawr!

Mae Your Money Matters (Argraffiad Cymru) wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gyda phobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru ac mae'n ymdrin â phynciau sy'n cynnwys gwariant ac arbed, benthyca, dyled, yswiriant, cyllid myfyrwyr a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

I weld y fersiwn Gymraeg cliciwch yma.

Wedi'i ariannu gan Martin Lewis, sylfaenydd MoneySavingExpert.com, anfonwyd y gwerslyfr Gwreiddiol Your Money Matters i ysgolion uwchradd Saesneg a ariannwyd gan y wladwriaeth ddiwedd 2018. Gyda chymorth Martin Lewis a'r Gwasanaeth Pensiynau Arian, rydym bellach wedi cynhyrchu rhifyn Cymru y gellir ei lawrlwytho yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Estyniad naturiol i'r Fframweithiau Cynllunio Addysg Ariannol, mae'r myfyriwr sy'n wynebu Gwerslyfr yn cynnwys canllawiau ar faterion fel:

 • Cynilo a gwario
 • Benthyca
 • Dyled dda a drwg
 • Risg a gwobrau
 • Yswiriant
 • Buddsoddiadau
 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol o ran benthyciadau myfyrwyr
 • Treth ac yswiriant gwladol

Er mwyn darparu cymorth ychwanegol i athrawon, ceir Canllaw i Athrawon cysylltiedig yn y llwytho i lawr a fydd yn tynnu sylw at feysydd o arfer da, yn rhoi enghreifftiau o integreiddio'r cwricwlwm ac yn arddangos cymorth allanol ychwanegol y gallai ysgolion ei ddefnyddio i gyfoethogi eu darpariaeth addysg ariannol. Gallwch hefyd lawrlwytho fersiynau PowerPoint o bob pennod o'r Gwerslyfr i chi eu defnyddio yn eich gwersi, neu olygu a theilwra adrannau o gynnwys yn dibynnu ar oedran a gallu eich dosbarth.

Gwasanaeth Cynghori

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynghori am ddim sy'n rhoi cyngor pwrpasol i'r rhai sy'n dymuno rhoi addysg ariannol neu fenter ar waith yn eu cwricwlwm. Rydym yn fwy na pharod i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau a darparu arweiniad ar ffyrdd perthnasol a diddorol o helpu eich myfyrwyr i ddysgu am arian.

Ffoniwch ni ar 020 4526 6389, neu anfonwch e-bost atom yn advisory@y-e.org.uk