MANYLION
  • Posted by: Educators Wales

Athro Cyflenwi yn Ysgol Gynradd Glan yr Afon

Athro Cyflenwi yn Ysgol Gynradd Glan yr Afon

 

 

 

 

 

 

 

 

Ers pryd wyt ti wedi gweithio ym myd addysg?
Dechreuais weithio ym myd addysg ym mis Medi 2020, ar ôl cwblhau fy TAR. Ymunais ag Asiantaeth Cyflenwi ym mis Awst ac roeddwn yn ffodus iawn i fynd i mewn i waith yn syth, gan fy mod yn meddwl y byddai'n cymryd llawer mwy o amser oherwydd COVID-19! Gweithiais mewn ychydig o ysgolion gwahanol ac yn lwcus i mi, gweithio ychydig wythnosau gefn wrth gefn yn Ysgol Gynradd Bryn Hafod, sy'n rhan o Ffederasiwn yr Enfys a dyna a arweiniodd fi i Glan yr Afon, lle rydw i nawr. Yn y pen draw, cododd cyfle yng Nglan yr Afon i gael cyflenwi tymor hir ac fe wnaethant ei gynnig i mi, ac fe neidiais ar y cyfle!


Sut wnes di benderfynu dy fod eisiau bod yn athro?
Nid wyf yn un o'r bobl hynny a oedd bob amser yn gwybod eu bod eisiau bod yn athro. Cyn i mi ystyried dysgu, roeddwn i eisiau bod yn actor! Cefais glyweliadau ar gyfer Ysgolion Drama am gwpl o flynyddoedd ac nid oeddwn yn cael unrhyw lwc, felly penderfynais dreulio haf yn gweithio mewn gwersyll haf yn America. I ddechrau, penderfynais fynd fel ffordd o deithio ac ennill rhywfaint o annibyniaeth, ond fe ddaeth yn amlwg fy mod i wrth fy modd yn gweithio gyda phlant. Cyn gynted ag y dois yn ôl, dechreuais edrych ar gyrsiau TAR ac mae'r gweddill yn hanes.


Beth wnaeth dy ddenu di at Gyflenwi?
Yn wreiddiol, argymhellwyd i mi ddod yn athro cyflenwi gan un o fy athrawon lleoliad yn ystod fy TAR. Ei gyngor i mi oedd y dylai pawb roi cynnig ar Gyflenwi ar ryw adeg yn ystod eu gyrfa oherwydd yr amrywiaeth a ddaw yn ei sgil. Mae'n agwedd gyffrous ar addysg oherwydd mae'n eich cadw ar flaenau eich traed bob dydd ac rydych chi'n dysgu trwy'r amser. Yr elfen honno o fod yn gyson mewn amrywiol ddosbarthiadau ac ysgolion, a gweld gwahanol dechnegau yn gweithio gyda rhai plant na fyddent o bosibl yn gweithio gydag eraill, yw'r hyn a wnaeth fy nenu i i fynd amdani.
Rwy'n credu bod cyflenwi yn eich helpu chi i hogi'ch crefft a dod o hyd i wahanol dechnegau addysgu na fyddech chi efallai wedi rhoi cynnig arnyn nhw o'r blaen. I mi, a bod yn athro newydd, mae wedi rhoi cyfle anhygoel i mi ddatblygu, rhoi cynnig ar wahanol dechnegau a dysgu.


Beth yw dy hoff beth am y swydd?
Y peth gorau am fy swydd yw bod pob diwrnod yn wahanol. Rwyf wrth fy modd yn cael sgyrsiau gyda fy nisgyblion a dod i'w hadnabod. Fe allech chi ofyn cwestiwn syml iddyn nhw fel “beth gafoch chi i swper neithiwr?” a byddan nhw'n sgwrsio am 20 munud am yr hyn oedd ganddyn nhw i swper, beth wnaethon nhw ar ôl a pham ei fod yn bwysig iddyn nhw. Rydw i wrth fy modd, ond rydw i hefyd yn meddwl ei fod yn bwysig iddyn nhw, a dyna pam rydw i'n ei fwynhau cymaint - mae angen y person hwnnw iddynt gael siarad â nhw ac rydw i bob amser yn hapus i wrando.
Un o fy hoff amseroedd o'r dydd yw dosbarthu tystysgrif Seren y Dydd. Gallwch chi ddweud ei fod yn golygu cymaint i'r plant - maen nhw'n rhoi cymaint o ymdrech a gwaith caled fel eu bod nhw'n gallu gweld eu henw ar y dystysgrif. Pan welaf eu hwyneb bach yn goleuo ac yn gwenu pan maen nhw wedi cael eu dewis fel Seren y Dydd, mae'n gwneud i mi deimlo mor ysbrydoledig.


Beth yn dy farn di yw dy gyflawniad mwyaf yn y swydd?
I mi, fel athro cyflenwi, un o'r cyflawniadau mwyaf fu dod i adnabod plant o bob rhan o'r ysgol. Mae'n rhywbeth rwy'n teimlo sy'n bwysig iawn i'w wneud fel athro, oherwydd os ydych chi'n adnabod ffrind i'ch disgyblion mewn grŵp blwyddyn gwahanol neu eu brodyr a'u chwiorydd, bydd o fudd i'r cysylltiad sydd gennych chi gyda'r disgyblion yn eich dosbarth.


Beth yw'r her fwyaf?
Gall y llwyth gwaith fod yn eithaf brawychus i ddechrau, ond mae'n un o'r pethau hynny sy'n dod yn llawer haws gydag amser. Rwy'n ffodus oherwydd bod yr ysgol rydw i'n dysgu ynddi yn rhan o Ffederasiwn, felly mae fy llwyth gwaith yn cael ei rannu gyda dau athro arall, felly rydyn ni i gyd yn cylchdroi pa bynciau rydyn ni'n cynllunio ar eu cyfer. Ond, hyd yn oed pe bawn i ar fy mhen fy hun, yr oeddwn i i ddechrau pan ddechreuais i fel Athro Cyflenwi - mae'n ymwneud â bod yn barod. Ar y dechrau, mae'n debyg y bydd yn teimlo'n frawychus iawn ond mae'n dod yn llawer haws gydag ymarfer a phrofiad. Rwy'n credu mai un peth sy'n helpu gyda llwyth gwaith i athrawon yw sicrhau eich bod yn gwahanu cydbwysedd cartref / bywyd a rhoi amser i chi'ch hun i ffwrdd o gynllunio a marcio gartref hefyd.


Beth fyddet ti'n ei ddweud wrth rywun sy'n meddwl am weithio ym myd addysg?
Byddwn i'n dweud, rhowch gynnig arni. Un o'r pethau gorau am fod yn athro yw'r agwedd gymunedol arno. Fel Athro Cyflenwi, rydw i wedi gweithio mewn llawer o ysgolion ac ym mhob un ysgol, rydw i bob amser wedi teimlo fy mod i'n cael cefnogaeth. Dyna'r peth gorau amdano - pa bynnag swydd ym myd addysg rydych chi'n cael eich hun ynddi, mae gan bawb eich cefn a dyna'r teimlad gorau. Os ydych chi'n poeni am gymryd naid i addysg, bydd cymaint o bobl yn aros ac yn barod i'ch cefnogi.