MANYLION
  • Posted by: Educators Wales

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn y sector addysg?
Treuliais flwyddyn yn gweithio mewn banc, heblaw am hynny, rwyf wedi treulio fy mywyd mewn addysg. Rwyf wedi gweithio mewn gwahanol sectorau ym myd addysg gan gynnwys ysgolion cynradd; nawr rwy'n gweithio yn yr adran ESOL yng Ngholeg Menai.


Beth wnaeth eich ysbrydoli i fynd i fyd addysg?
Rwy'n credu bod addysg yn gaffaeliad i unrhyw un ei chael; mae’n bwysig i gynifer o bobl ar draws y byd. Mae gweithio mewn amgylchedd addysgol mor fuddiol, hyd yn oed ymhlith gwahanol grwpiau oedran.
Mae'r sector addysg yn un lle byddwch chi'n cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn ennill gwybodaeth, setiau sgiliau gwahanol, a phrofiad.


Beth yw’r peth gorau am fod yn gynorthwyydd gweinyddol?
Mae llawer o agweddau gwych ar y swydd, ond yn gyffredinol, rwy'n mwynhau siarad â phobl a'u helpu i ddatrys eu problemau. Weithiau gwneir hynny trwy anfon e-bost neu godi'r ffôn ac mae hynny'n rhoi boddhad mawr i mi.


Beth ydych chi'n ei ystyried fel un o'ch cyflawniadau mwyaf yn y swydd?
Mae'r coleg yn croesawu llawer o ffoaduriaid o Wcráin, Syria a Saudi Arabia i gofrestru ar gyrsiau oedolion. Nid yr addysg yn unig sy’n bwysig ond croesawu’r ffoaduriaid oherwydd eu bod wedi bod trwy gyfnod ofnadwy. Ni allaf ddychmygu treulio diwrnod yn eu hesgidiau hyd yn oed.
Mae yma ffoaduriaid o bob oed a chefndir; rwyf wedi cyfarfod â phobl oedrannus nad ydynt yn gallu siarad gair o Saesneg ac maent wedi blino ac wedi dioddef trawma. Ond maen nhw'n gweithio'n galed gyda ni er mwyn iddyn nhw ddysgu'r iaith a byw bywyd da yn y wlad hon.
Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn sensitif oherwydd mae llawer o'r hyn y maent wedi mynd drwyddo yn dal yn amrwd iawn. Mae angen i chi fynd atynt gyda charedigrwydd a thosturi oherwydd weithiau gall fod yn anodd eu cael i ymddiried ynoch. Unwaith y byddwch wedi adeiladu'r berthynas honno, mae'n wirioneddol ysbrydoledig eu gwylio'n llwyddo mewn amgylchedd newydd.


Ydych chi erioed wedi cael eich ysbrydoli gan un o'ch myfyrwyr?
Rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan lawer o bobl ifanc, yn enwedig gan fod cymaint â straeon diddorol. Mae llawer o'n myfyrwyr, yn enwedig o Affrica, wedi gorfod mynd ar deithiau anhygoel i gyrraedd yma. Mae llawer ohonyn nhw wedi teithio ar eu pen eu hunain oherwydd eu bod wedi colli aelodau o'r teulu ar y ffordd, neu yn eu gwledydd cartref.
Mae’r myfyrwyr hyn yn fy ysbrydoli’n aruthrol oherwydd maen nhw wedi cael eu rhoi mewn sefyllfa lle maen nhw’n ymladd am eu bywydau a’r cyfan maen nhw ei eisiau yw addysg dda. Nid eu bai nhw yw bod yn y sefyllfa honno ac nid wyf yn gwybod a allwn oroesi'r hyn y maent wedi bod drwyddo. Dyna sy'n fy ysbrydoli i'w helpu.


Pa mor bwysig yw eich rôl yn y coleg?
Rwy'n gweithio trwy lawer o ochr weinyddol addysgu ac yn treulio llawer o amser yn mynd trwy waith papur. Ni yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau myfyrwyr tra hefyd yn sicrhau ein bod yn cefnogi tiwtoriaid yn eu rolau.
Mae gan rai o'r ffoaduriaid sy'n mynychu'r coleg setiau sgiliau a lefelau iaith Saesneg gwahanol. Rydym yn cynnal asesiadau gyda nhw sy’n bwysig iawn gan fod y rhain yn sicrhau pa ddosbarthiadau y byddant yn cael eu rhoi ynddynt.


Beth sy'n eich ysbrydoli i weithio'n galed bob dydd a helpu eraill i gyflawni eu nodau?
Rwy'n gweithio gyda grŵp gwych o bobl; rydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd fel tîm er bod gan bawb eu gwaith eu hunain i'w gwblhau. Mae cymaint o bobl wych ym mhob adran yn y coleg. Yn dilyn y pandemig, mwynheais ddod yn ôl i'r gwaith a chysylltu â chydweithwyr hen a newydd.


Pa gyngor fyddai gennych chi i unrhyw un sydd am fynd i fyd addysg?
Mae’n ddiwydiant sy’n newid cymaint ac mae’r swydd a wnewch o ddydd i ddydd yn amrywio, sy’n ei wneud yn gyffrous. Gallech fod yn gweithio gyda phobl o wahanol oedrannau neu gefndiroedd, nid yw’r dysgu’n dod i ben.
Mae dod i weithio yn yr amgylchedd hwnnw yn rhoi boddhad mawr ac yn rhywbeth y byddwn yn annog unrhyw un i gymryd rhan ynddo.