MANYLION
  • Posted by: Educators Wales

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol, Urdd Gobaith Cymru

Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol, Urdd Gobaith Cymru

 

 

 

 

 

 

 

Ers pryd wyt ti wedi gweithio ym myd addysg?
Rydw i wedi gweithio ym myd addysg ers tua phum mlynedd bellach. Astudiais Datblygu Chwaraeon yn y Brifysgol, ac ar ôl graddio, cymerais flwyddyn allan i weithio fel Cynorthwyydd Addysgu. Dyna pryd sylweddolais fy mod eisiau gweithio gyda phobl ifanc a phenderfynais wneud cais am TAR mewn Astudiaethau Ôl-orfodol. Ar ôl hynny, gweithiais i'r Cyngor fel Asesydd ac yna gwelais y swydd gyda'r Urdd yn cael ei hysbysebu. Roedd yn hollol berffaith i mi, felly neidiais ar y cyfle i wneud cais, ac rydw i wedi bod yn gweithio yma nawr ers blwyddyn a hanner.

Beth wnaeth dy ysbrydoli i gael swydd sy’n dysgu yn y gweithle?
Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl fy mod i eisiau bod yn athro, ond pan ddechreuais i ddysgu yn y gwaith sylweddolais fod hyn yn llawer mwy addas i fy mhersonoliaeth. Rwy'n berson hyderus, agored ac rwyf wrth fy modd yn sgwrsio am unrhyw beth a phopeth. Rwy'n credu mai un o'r pethau gorau am ddysgu yn y gweithle yw'r hyblygrwydd yn y ffordd rydyn ni'n gweithio gyda phobl ifanc. Trwy ddysgu yn y gweithle, mae myfyrwyr yn cael cyfle i brofi'r gweithle ac ennill cymhwyster, sy'n bwysig iawn yn fy marn i. Mae'n ymwneud â llawer mwy nag astudio pwnc penodol - maen nhw'n ennill ystod eang o sgiliau fel gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu. I mi, mae'r gallu i deilwra pob cynllun o amgylch pob myfyriwr yn fudd gwirioneddol, oherwydd mae'n golygu y gallwch ryngweithio â phob myfyriwr mewn ffordd sydd o fudd iddynt.
Rho syniad o’r hyn sy’n digwydd yn dy ddiwrnod arferol yn y gwaith.
Mae yna lawer o waith cynllunio ar gyfer y prentisiaid. Fy nghyfrifoldeb i yw cynllunio'r hyn y byddan nhw'n ei wneud dros y flwyddyn o ran dysgu, felly rydw i'n trefnu ac yn cynllunio gweithdai ac asesiadau iddyn nhw eu mynychu.
Ar hyn o bryd, mae cyfyngiadau COVID-19 yn golygu bod gweithdai wedi symud ar-lein sydd wedi bod yn dipyn o her. Mae colli’r cyswllt wyneb yn wyneb hwnnw wedi golygu ei bod yn anoddach cael sgyrsiau mor agored ac yn aml mae problemau gyda WIFI rhywun!


Beth yw'r peth gorau am dy swydd?
Un o fy hoff bethau o'r hyn rwy'n ei wneud yw rhedeg y gweithdai ar gyfer y prentisiaid. Maent yn darparu ffordd wych o rannu syniadau gyda'r bobl ifanc ac yn caniatáu i ni gael sgyrsiau agored a gonest. Rydw i hefyd yn cwrdd â'r dysgwyr unwaith yr wythnos ar gyfer sesiynau adborth, sy'n rhoi cyfle iddyn nhw fyfyrio ar eu tasgau yn ystod yr wythnos honno, y gwaith maen nhw wedi'i wneud ac i roi unrhyw adborth i mi hefyd. Mae'n beth dwy ffordd - felly mae'n caniatáu iddyn nhw ddysgu a thyfu, yn ogystal ag i mi addasu i'r hyn sy'n gweithio iddyn nhw ac nad yw'n gweithio iddyn nhw. Rwy'n mwynhau'r sesiynau hyn yn fawr, oherwydd maent yn caniatáu i mi wir werthfawrogi a gweld sut mae'r dysgwr yn dod yn ei flaen, sydd mor werth chweil. Mae'n deimlad anhygoel gwybod eich bod chi'n helpu'ch dysgwyr i wneud eu gorau.


Beth yw cyflawniad mwyaf dy yrfa?
O fy safbwynt i, ennill cymwysterau newydd sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu yn y rôl a pharhau i symud ymlaen. Mae hynny'n fonws mawr o'r swydd hon - nid yw'n ymwneud â datblygiad eich myfyrwyr yn unig, gallwch hefyd barhau i ddysgu a datblygu'ch hun. Mae wedi fy helpu i ddod yn fwy amlbwrpas fel addysgwr, ac rwy'n falch iawn ohono.
Rwyf hefyd mor falch o'm dysgwyr. Mae'n deimlad mor werth chweil eu gwylio bob blwyddyn pan maen nhw'n symud ymlaen o'r cwrs ac yn mynd i'r brifysgol neu i'r gweithle.


Wyt ti erioed wedi cael dy ysbrydoli gan berson ifanc wrth wneud dy swydd?
Ydw, mae un o fy myfyrwyr yn fy ysbrydoli oherwydd ei bod hi bob amser yn gofyn am wneud mwy. Mae hi mor awyddus i ddysgu a rhoi cynnig ar bethau newydd - bob amser yn gofyn cwestiynau ac eisiau mynd i wraidd pethau a gwneud mwy o weithgareddau. Mae ei hangerdd dros ddysgu ac ehangu ei gwybodaeth wedi fy ysbrydoli i fod yn fwy agored ac ehangu fy ngorwelion.
Cefais fy ysbrydoli hefyd gan un o fy myfyrwyr y llynedd, a wnaeth gais am rôl Llysgennad trwy Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTFW). Roedd mor ysbrydoledig i mi, wrth i'r myfyriwr hwn ddechrau'r brentisiaeth mor swil, ac erbyn diwedd y cwrs roedd yn serennu. Roedd yn gymaint o bleser fel addysgwr wylio eu taith a'u gweld yn y pen draw yn cael cyfle i ragori ar siarad cyhoeddus, y byddent wedi dychryn ei wneud ar ddechrau'r cynllun!


Sut mae gweithio mewn dysgu yn y gweithle wedi dy siapio di fel person?
Mae'n bendant wedi fy ngwneud i'n berson mwy trefnus! Mae yna lawer o waith cynllunio sy'n mynd i mewn i'r gweithdai rydw i'n eu cynnal. Rwyf hefyd wedi dysgu llawer ac wedi datblygu sgiliau mewn ystod o bynciau, ac oherwydd hynny rwy'n teimlo'n hyderus bod gennyf y gallu i ddringo'r ysgol mewn amrywiol sectorau sy'n gyffrous iawn.


Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i rywun sy'n ystyried cael swydd mewn dysgu yn y gweithle?
Dwi'n dweud, daliwch ati - mae'r gwaith caled rydych chi'n ei wneud yn talu ar ei ganfed ar y diwedd. Mae yna lawer y gallwch chi ei gael allan o wneud y swydd hon - rydych chi'n ennill cymwysterau i chi'ch hun, a'r cyfle i newid bywydau pobl ifanc.