MANYLION
  • Posted by: Educators Wales

Athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

 

 

 

 

 

 

 

Ers pryd wyt ti wedi gweithio ym myd addysg?
Rwyf wedi gweithio ym myd addysg ers 2017. Graddiais o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Cymraeg a neidiais yn syth i ddysgu trwy gwblhau’r Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) yn Ysgol Cwm Rhondda. Rwy'n gyn-ddisgybl yn yr ysgol, felly cefais fy nysgu yma tan Flwyddyn 13 cyn gadael am y brifysgol.


Oeddet ti bob amser yn gwybod dy fod eisiau bod yn athro?
Pan oeddwn yn fyfyriwr, roeddwn yn gwybod yn eithaf cynnar fy mod eisiau dysgu, oherwydd gwelais sut y gwnaeth fy athrawon wahaniaeth ym mywydau eu myfyrwyr, a sut y gwnaethant effeithio ar fy mywyd innau hefyd. Ni fu erioed unrhyw wersi diflas - dim ond rhai hwyliog, pwrpasol. Fe wnaeth fy athrawon fy ysbrydoli pan oeddent yn dysgu o flaen yr ystafell ddosbarth, a gallwn weld yr angerdd oedd ganddyn nhw dros eu pynciau a dyna beth wnaeth fy nhynnu i eisiau gweithio ym myd addysg. Roeddwn i eisiau ysbrydoli pobl, fel roedden nhw wedi fy ysbrydoli i.


Sut brofiad yw gweithio ochr yn ochr â'r athrawon hynny nawr?
Roedd pob un o’r athrawon mor groesawgar pan ddechreuais gyntaf, hyd yn oed y rhai nad oeddent wedi fy nysgu pan oeddwn yn ddisgybl yn yr ysgol. Yn syth, cefais fy nhrin fel athro, a oedd yn wych. Roeddwn i'n poeni sut fyddai'r newid o fod yn ddisgybl i fod yn athro, ond roedd mor hawdd. Mae'r awyrgylch yn dal yr un fath â phan oeddwn i'n ddisgybl, ac mae'r gefnogaeth yn dal i fod yno. Mae'n wych. Nawr, rydw i yr ochr arall iddo!


A ydy dy ddisgyblion yn gwybod dy fod yn gyn-ddisgybl yn yr ysgol?
Mae fy myfyrwyr yn bendant yn gwybod fy mod i'n gyn-ddisgybl - dyna'r peth cyntaf i mi ddweud wrthyn nhw! Rwy'n credu y gallant fy neall yn well a chysylltu â mi fel athro oherwydd mae gennym rywbeth yn gyffredin.
Maen nhw'n aml yn gofyn i mi pa athrawon wnaeth fy nysgu i pan oeddwn yn yr ysgol a pha bynciau a astudiais ar gyfer TGAU - dyna beth maen nhw'n hoffi ei wybod. Mae'n rhoi profiad a rennir i ni. Rydyn ni i gyd yn deall ein gilydd wedyn. Rydyn ni'n dod o'r un lle, rydyn ni fel teulu.


Beth sy'n dy gymell i godi o'r gwely bob dydd i fynd i'r gwaith?
Y peth gorau am y swydd yw gwylio'r disgyblion yn llwyddo. Yn aml, gallwch chi ddysgu rhywbeth, ac efallai na fydd y disgybl yn deall, sy'n hollol naturiol - ond pan allwch chi weld bod y gwaith rydych chi wedi'i osod wedi gostwng yn dda ac mae'r disgyblion wedi cymryd camau breision ac wedi deall yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu iddyn nhw - Mae'n werth cymaint oherwydd mae'n golygu eich bod wedi gwneud gwaith da ac wedi llwyddo'ch hun.


Beth wyt ti’n ei ystyried fel dy gyflawniad mwyaf fel athro?
Yn ystod fy noson rhieni cyntaf yn y swydd, cefais ganmoliaeth a diolch gan rieni un o fy nisgyblion blwyddyn saith. Yn fy ngwersi, roeddwn i wedi ymgorffori cerddoriaeth Gymraeg a diwylliant poblogaidd, a ysbrydolodd y disgybl i ymgolli â diwylliant Cymru ym mhob agwedd ar eu bywyd, trwy wylio S4C, gwrando ar fandiau Cymru a chymryd rhan yn yr Eisteddfod. Roedd yn deimlad gwych derbyn canmoliaeth o'r fath, yn enwedig mor gynnar yn fy ngyrfa. Nawr mae’r disgybl hwnnw wedi blodeuo, ac mae ganddo gymaint o angerdd a diddordeb yn y Gymraeg fel pwnc. Mae'r foment honno yn bendant yn uchafbwynt fy ngyrfa.
Mae'n wych oherwydd, pan oeddwn i yn yr ysgol, cefais fy ysbrydoli hefyd gan fy athro Cymraeg i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol fel yr Eisteddfod, ac mae'r ffaith fy mod i wedi creu'r un effaith ar ddisgybl arall yn deimlad annisgrifiadwy. Gallaf roi'r un profiadau ag a gefais yn yr ysgol i'r genhedlaeth nesaf o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda - rwyf wrth fy modd!


Beth yw her fwyaf y swydd?
I mi, yr her fwyaf yw amseru. Rwy'n dysgu amserlen lawn eleni felly gall dod o hyd i amser i gynllunio gwersi, marcio gwaith a'i gael yn ôl i ddisgyblion fod yn anodd.
Un positif a ddaeth allan o orfod gweithio gartref yn ystod COVID-19, oedd ei fod wedi rhoi mwy o amser i mi gynllunio fy ngwersi a pharatoi ar gyfer y flwyddyn i ddod. Cefais amser i gynllunio'n ofalus ac rwy'n teimlo'n fwy hyderus o ganlyniad.


Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried cael swydd mewn addysg?
Os mai dyna'ch angerdd, yna gwnewch hynny. Rwy'n credu bod angen i bobl ystyried yr hyn y mae addysgu yn ei olygu, oherwydd mae'n llawer mwy na sefyll o flaen yr ystafell ddosbarth, ond os ydych chi'n angerddol am addysgu pobl ifanc a gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau, yna ewch amdani! Dyma'r peth gorau wnes i erioed.


 

es, then go for it! It’s the best thing I ever did.