MANYLION
  • Posted by: Educators Wales

Athro Dylunio a Thechnoleg ac Arweinydd Tŷ yn Eastern High

Athro Dylunio a Thechnoleg ac Arweinydd Tŷ yn Eastern High

 

 

 

 

 

 

 

 

Ers pryd wyt ti wedi gweithio ym myd addysg?
Rydw i wedi bod yn athro ers 2004. Astudiais Ddylunio a Thechnoleg gyda statws Athro Cymwysedig, felly cawsom leoliadau addysgu trwy gydol y cwrs - chwe wythnos yn y flwyddyn gyntaf a'r ail ac wyth wythnos yn y drydedd flwyddyn. Ar ôl gorffen yn y brifysgol, yn lle mynd yn syth i swydd addysgu, penderfynais fynd i deithio. Pan ddois yn ôl i Gaerdydd, cefais swydd yn gweithio mewn ffatri tra roeddwn yn chwilio am swyddi dysgu. Daeth yn ddiflas yn gyflym iawn, felly penderfynais ymuno ag asiantaeth athrawon cyflenwi yng Nghaerdydd, ac yn fuan ar ôl ymuno cefais alwad ffôn yn dweud wrthyf fod gen i leoliad am chwe wythnos yn Ysgol Uwchradd Llanrhymni. Arhosais yn hwy na chwe wythnos a chefais gynnig swydd barhaol yno. Yn 2013, unodd yr ysgol ag Ysgol Uwchradd Rhymni i ddod yn Ysgol Eastern High, a dyna lle rydw i'n gweithio nawr ... 17 mlynedd yn ddiweddarach ac nid wyf wedi mynd i unrhyw le!


Oeddet ti bob amser yn gwybod dy fod eisiau bod yn athro?
Pan oeddwn i yn yr ysgol, doedd gen i ddim syniad beth roeddwn i eisiau ei wneud. Fe wnes i benderfynu ar addysgu ar ôl sgwrs gyda fy Mhennaeth Chweched Dosbarth a awgrymodd y dylwn ei ystyried. Yn y pen draw, penderfynais fynd ar hyd y llwybr o ddod yn athro Dylunio a Thechnoleg (D.T), oherwydd fe wnes i ei fwynhau yn fawr ac roedd yn un o fy mhynciau gorau.
I mi, roedd dod yn athro D.T yn ddi-amheuhaeth - roedd yn rhywbeth y gwnes i ei fwynhau yn yr ysgol. O fy safbwynt i, os byddwch chi'n dod yn athro Ysgol Uwchradd, mae angen i chi fod yn weithiwr proffesiynol ac angerddol am eich pwnc. Os ydych chi'n mwynhau'r hyn rydych chi'n ei ddysgu, yna bydd gennych chi'r diddordeb hwnnw a'r wybodaeth honno i helpu i symud disgyblion ymlaen a gwneud cynnydd, a dyna hanfod yr addysgu! Dyna wnaeth fy nghael trwy'r drws o ran gwybod fy mod i'n mynd i fod yn gwneud rhywbeth roeddwn i'n ei fwynhau. Mae'n bwysig oherwydd os oes gennych chi swydd rydych chi'n ei mwynhau, rydych chi'n ennill yn barod, onid ydych chi?

Beth yw'r peth gorau am fod yn athro?
Mae dysgu i mi, yn llawer gwell na gweithio mewn ffatri. Mae pob diwrnod yn wahanol, a dydych chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Gallwch chi fod yn barod am rai pethau a chael eich holl wersi wedi'u cynllunio ond gweithio gyda phlant - dydych chi byth yn gwybod beth fydd yn digwydd ar y diwrnod ac mae hynny'n eithaf cyffrous.


Oes gennyt unrhyw ffyrdd hwyliog, unigryw o ymgysylltu â dy ddisgyblion?
I mi, mae bod yn athro yn ymwneud â'ch personoliaeth. Mae'n bwysig i'ch disgyblion ddod i'ch adnabod chi ac ni ddylech fod ag ofn dangos iddyn nhw pwy ydych chi. Er enghraifft, mae'r myfyrwyr yn gwybod fy mod i'n dod o'r Barri felly mae llawer ohonyn nhw'n fy ngalw'n Barry fel llysenw, rydw i'n ei hoffi!
Mae'r teuluoedd yn gwybod llawer amdanaf, yn enwedig nawr yn ystod y cyfnod clo gan ein bod wedi gwneud fideos i helpu'r disgyblion gyda'u dysgu ac rwy'n ceisio eu gwneud yn fwy diddorol a hwyl i'w gwylio trwy chwistrellu fy mhersonoliaeth ynddynt - dweud jôcs Dad ac ati.
Rydw i wedi bod yn dysgu yn yr ardal cyhyd nawr fy mod i wedi dysgu ystod o frodyr a chwiorydd, ewythrod, modrybedd - rydw i hyd yn oed wedi dysgu mamau a thadau! Rwyf wrth fy modd yn cysylltu â'r disgyblion a'u teuluoedd ac yn teimlo'n rhan o'r gymuned.
I’r gwrthwyneb rydych chi'n cael eich herio bob dydd, oherwydd gall rhai dyddiau fod yn anodd iawn ac mae rhai o'r brwydrau y mae ein teuluoedd yn eu hwynebu yn torri'r galon ar brydiau. Ni allwch fod yn chwerthin a gwneud jôcs drwy’r amser, rhaid i chi fod o ddifrif pan fydd angen i chi fod. I mi, y rheswm y mae personoliaeth mor bwysig yw oherwydd ei fod yn dibynnu ar adnabod disgyblion a dysgu'r ffordd orau i weithio gyda gwahanol deuluoedd. Os gallwch chi ddangos empathi tuag at deimlad rhywun neu beth mae rhywun yn mynd drwyddo, yna mae hynny'n mynd i'ch gwneud chi'n well athro.


A alli di sôn am amser lle rwyt ti'n teimlo fod wir wedi gwneud gwahaniaeth yn y gwaith?
Os yw disgyblion yn gadael yma yn hapus, yna mae hynny'n wobr enfawr i mi. Mae gennym blant yn mynd i astudio yn y brifysgol ac mae hynny'n wych - ond, yn y gymuned hon, efallai nad dyna'r nod terfynol y gellir ei gyflawni bob amser. Rydyn ni wedi cael disgyblion yn ein gadael ni i fynd ymlaen i fod yn bêl-droedwyr proffesiynol, rydyn ni wedi cael disgyblion yn ein gadael ni i fynd i'r coleg - beth bynnag sy'n briodol i'r disgybl hwnnw, dyna nhw yn cyflawni eu nod. Nid yw pawb yn gadael yma gyda 10A* oherwydd nad yw hynny'n gyraeddadwy i bawb. Pan ydych chi'n athro, rydych chi'n dod yn rhan o'r gymuned oherwydd bod y gymuned yn dibynnu arnoch chi. Rydyn ni'n gofalu am blant pobl - maen nhw'n eu hanfon yma i wybod eu bod nhw'n ddiogel. Felly i mi, mae'n ymwneud â sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd ei botensial unigryw, beth bynnag yw hynny.


Wyt ti erioed wedi cael dy ysbrydoli gan un o dy ddisgyblion?
Mae rhai o'n disgyblion yn wynebu heriau ac adfyd anodd. Gallwn baentio stori o ddysgu sydd ond yn dangos y pethau cadarnhaol, ond mewn gwirionedd, gall fod yn anodd ar brydiau. Mae yna rai disgyblion nad oes ganddyn nhw fynediad at rai pethau y mae disgyblion eraill yn eu gwneud ond mae disgwyl iddyn nhw eu fynd trwy'r diwrnod ysgol yr un ffordd o hyd. I mi, mae bod yn ymwybodol o ddisgybl sy'n cael amser arbennig o anodd a gweld ei fod yn ceisio ei orau, yn ysbrydoliaeth enfawr. Rwy'n cael fy ysbrydoli bob dydd gan fy nisgyblion.

Sut mae gweithio ym myd addysg wedi dy siapio fel person?
O ran fy hyder, rwy'n berson llawer mwy hyderus nag yr oeddwn pan adewais yr ysgol. Roeddwn yn eithaf tawel am wn i ac yn bendant nid wyf yn dawel mwyach! Y diwrnod y gwnes i fy ngwasanaeth gyntaf roeddwn i’n nerfus tu hwnt, ond daw'r cyfan gyda phrofiad ac ymarfer. Pe bawn i'n dal i weithio yn y ffatri honno, nid fi fyddai'r person yr wyf yn awr. Mae'n debyg na fyddai gen i'r hyder i wneud hanner y pethau rydw i'n eu gwneud nawr. Mae addysgu wedi newid fy mywyd a'r person yr wyf heddiw.


Beth yw'r un darn o gyngor y byddet ti'n ei roi i rywun sy'n ystyried dod yn athro?
Mae'n rhaid i chi fod yn chwaraewr tîm. Fel athro, rydych chi bob amser yn gweithio gyda'ch gilydd - p'un a yw hynny'n gweithio mewn gwahanol adrannau neu fel ysgol gyfan. Mae'n rhaid i chi fod yn barod amdani a chydweithredu, a bod yn ymgysylltiol ac yn rhan o'r tîm.