MANYLION
 • Posted by: Educators Wales

Awgrymiadau Da i Lwyddo yn eich Cyfweliad Swydd

Awgrymiadau Da i Lwyddo yn eich Cyfweliad Swydd

Mae cyfweliadau swydd yn gam pwysig yn y broses llogi ar gyfer yr ymgeisydd a'r cyflogwr. Mae cyfweliad swydd yn gyfarfod naill ai'n bersonol neu ar-lein sy'n caniatáu i'r cyflogwr asesu addasrwydd yr ymgeisydd ar gyfer swydd. Pwrpas y cyfweliad yw i'r cyflogwr a'r ymgeiswyr benderfynu a ydynt yn ffit dda ar gyfer y swydd sydd ar gael a hefyd yn ffit dda ar gyfer y sefydliad.

 

Pam mae Cyfweliadau Swydd yn Bwysig?

Mae nifer o wahanol resymau pam mae cyfweliadau swydd yn bwysig i'r ymgeiswyr a'r cwmni sydd am recriwtio. Mae cyfweliadau yn rhoi cyfleoedd i:

 • Ganiatáu i gyflogwyr asesu os yw'r ymgeisydd yn ffit dda nid yn unig ar gyfer y swydd ond hefyd ar gyfer y sefydliad
 • Roi cyfle i gyflogwyr werthuso sgiliau a chymwysterau'r ymgeisydd yn ogystal â'u profiad blaenorol
 • Wneud argraff gyntaf da a chaniatáu i'r ymgeisydd feithrin perthynas â'r cyflogwr
 • Ganiatáu i ymgeiswyr gasglu gwybodaeth am y sefydliad, y rôl a'r bobl sy'n gweithio yno i benderfynu a fyddent yn ffitio'n dda
 • Helpu’ cyflogwr a'r ymgeisydd i wneud penderfyniad am symud ymlaen i gam nesaf y broses llogi

 

7 Awgrym Da ar gyfer eich Cyfweliad Swydd nesaf

Dyma ein hawgrymiadau gorau i'ch helpu i baratoi ar gyfer cyfweliad.

 

Tip 1: Cyrhaeddwch eich Cyfweliad yn Gynnar

Ydych chi wedi clywed yr ymadrodd “Os ydych chi'n gynnar rydych chi ar amser, os ydych chi ar amser rydych chi'n hwyr, ac os ydych chi'n hwyr peidiwch â thrafferthu dangos i fyny”? Mae prydlondeb yn hynod bwysig yng nghyfweliadau swydd. Mae troi i fyny yn gynnar yn dangos i gyfwelwyr eich bod o ddifrif am y swydd, mae hyn yr un peth ar gyfer cyfweliadau ar-lein.

Os cynhelir eich cyfweliad wyneb yn wyneb, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi digon o amser i chi'ch hun deithio i leoliad eich cyfweliad. Ystyriwch draffig, lleoliad y cyfweliad, lle byddwch yn parcio os ydych chi'n gyrru, a rhowch ddigon o amser i chi'ch hun gyrraedd cyn i'r cyfweliad ddechrau ond ddim yn rhy gynnar. Ceisiwch fod yno tua 10-15 munud cyn y cyfweliad.

 

Tip 2: Mae Sut Rydych chi'n Cyflwyno'ch Hun yn Bwysig

Gwisgwch ar gyfer y swydd rydych chi ei heisiau. Fel addysgwr, mae rhywfaint o broffesiynoldeb y mae'n rhaid ei gynnwys yn y ffordd rydych chi'n gwisgo. Gwisgwch fel y byddech chi'n ei wneud ar gyfer swydd ym myd addysg, os ydych chi'n ansicr ewch bob amser am wisg busnes achlysurol. Crysau gyda choler, siacedi a throwsus neu sgertiau a ffrogiau hirach os yn briodol.

Os nad oes angen y math hwn o wisg ar gyfer y rôl yr ydych yn gwneud cais amdani, sicrhewch o hyd bod eich dillad yn lân, yn gyfforddus ac yn briodol.

 

Tip 3: Ymchwiliwch i'r Sefydliad

Cyn y cyfweliad, mae'n syniad gwych i ddysgu am hanes, cenhadaeth a nodau'r sefydliad, yn ogystal ag unrhyw fentrau neu heriau cyfredol y maent yn eu hwynebu. Mae dangos i'r cyflogwr eich bod wedi cymryd amser i ymchwilio a gwella eich gwybodaeth am y sefydliad yn dangos menter dda.

 

Tip 4: Paratowch ar gyfer Cwestiynau Cyfweliad Cyffredin

Paratowch ar gyfer eich cyfweliad trwy baratoi ar gyfer rhai cwestiynau cyfweliad cyffredin. Dyma restr o'r cwestiynau cyfweliad mwyaf cyffredin y gofynnir i addysgwyr mewn cyfweliadau swydd:

10 Cwestiwn Cyfweliad Cyffredin

 1. A allwch ddweud wrthym am eich profiad blaenorol yn y maes hwn?
 2. Sut fyddech chi'n creu amgylchedd dysgu cadarnhaol a chynhwysol?
 3. Sut ydych chi'n gwahaniaethu cyfarwyddiadau ar gyfer dysgwyr amrywiol?
 4. A allwch chi roi enghraifft o lwyddiannau rydych chi wedi’u cael gyda dysgwyr yn eich gofal?
 5. Os yw'n berthnasol, sut ydych chi'n integreiddio'r dechnoleg addysgol ddiweddaraf i'ch swydd?
 6. Sut ydych chi'n delio ag ymddygiad heriol gan ddysgwyr?
 7. A allwch chi rannu eich dull o werthuso galluoedd dysgwyr?
 8. Os yw’n berthnasol, sut ydych chi’n cynnwys rhieni a theuluoedd yn addysg eu plant?
 9. A oedd yna adeg pan fu’n rhaid i chi oresgyn sefyllfa anodd mewn swydd flaenorol?
 10. Sut ydych chi'n parhau i dyfu a datblygu fel addysgwr?

Wrth baratoi ar gyfer y cwestiynau hyn byddwch yn barod i drafod eich profiadau, arddulliau a strategaethau rheoli ystafell ddosbarth a'ch arddull addysgu eich hun.

 

Tip 5: Tynnwch sylw at eich Profiad

Mae cyfweliad swydd yn gyfle gwych i rwydweithio a hyrwyddo eich hun. Pwysleisiwch eich profiadau a'ch cyflawniadau gan gynnwys prosiectau llwyddiannus y buoch yn ymwneud â nhw, sefyllfaoedd heriol yr ydych wedi'u goresgyn, a chyfleoedd dysgu neu ddatblygu proffesiynol yr ydych wedi'u cyflawni.

 

Tip 6: Dangoswch eich Angerdd

Dangoswch i’r bobl sy’n eich cyfweld pa mor angerddol ydych chi am eich swydd yn y sector addysg. Dangoswch eich brwdfrydedd dros eich proffesiwn a'ch ymrwymiad i helpu dysgwyr o bob oed i lwyddo. P'un a ydych yn gwneud cais am rôl mewn ysgol gynradd, ysgol uwchradd, meithrinfa, sefydliad gwaith ieuenctid, sefydliadau dysgu seiliedig ar waith, neu sefydliad addysg bellach, rydych chi dal eisiau'r canlyniadau gorau ar gyfer y dysgwyr yn eich gofal.

 

Tip 7: Gofynnwch Gwestiynau a Gwrandewch

Mae'n hanfodol eich bod yn gofyn cwestiynau am y sefydliad yr ydych yn cyfweld ar ei gyfer gan fod hyn yn dangos bod gennych ddiddordeb yn y sefydliad. Holwch am ddiwylliant y sefydliad, y cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol a'r cymorth sydd ar gael i staff.

Ymarferwch wrando gweithredol hefyd, rhowch sylw manwl i gwestiynau'r cyfwelydd ac ymatebwch yn feddylgar ac yn y drefn honno.

 

Cofiwch, mae cyfweliad swydd addysg yn gyfle i arddangos eich sgiliau a'ch cymwysterau, yn ogystal â'ch angerdd am addysgu. Pob lwc!