MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/ Athrawes Mathemateg (Ysgol Uwchradd Llanidloes)

Athro/ Athrawes Mathemateg (Ysgol Uwchradd Llanidloes)

Cyngor Sir Powys
Athro/ Athrawes Mathemateg (Ysgol Uwchradd Llanidloes)
Swydd-ddisgrifiad
Athro/ Athrawes Mathemateg

Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes yn un o'r ysgolion mwyaf hapus a llwyddiannus yng Nghymru. Rydym wedi'n bendithio â diwylliant dysgu bywiog a llewyrchus, ethos gofalgar a thîm staff ymroddedig dros ben. Mae hwn yn gyfle gwirioneddol gyffrous i athro Mathemateg ysbrydoledig ymuno ag ysgol ragorol, gyfeillgar sydd wedi'i lleoli yng nghanolbarth Cymru hardd, wledig.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
 • yn ofalgar am les a llwyddiant academaidd pob disgybl;
 • yn medru addysgu Mathemateg yn effeithlon hyd at a chan gynnwys Lefel A;
 • yn weithgar, yn ysbrydoli cariad tuag at ddysgu ac yn sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd y safon academaidd uchaf posibl;
 • yn ddynamig yn y dosbarth ac yn cynnal safonau uchel iawn o addysgu a dysgu;
 • â sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yn aelod da o dîm ac yn medru gweithio'n annibynnol;
 • â sgiliau trefniadol gwych ac etheg gwaith cryf;
 • yn cyfrannu'n llawn tuag at ddarparu cyfleoedd allgyrsiol;
 • ag agwedd bositif tuag at ddatrys problemau.
Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i gynnig ail bwnc yn ddymunol. Mae croeso i ANG wneud cais.

Y dyddiad terfyn ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Sul, 25fed Chwefror. Bydd y rhestr fer yn cael ei llunio yn ystod yr wythnos yn dechrau 26eg Chwefror a bydd cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 28 Chwefror.

Os oes angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mr Daniel Owen, y Pennaeth.

Oherwydd natur y gwaith sydd ynghlwm â'r swydd, bydd y swydd rydych yn ymgeisio amdani yn dod o dan y Gorchymyn Deddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (fel y'i diwygiwyd yn 2013) - Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS. Mae'r swydd hon yn cael ei chyfri'n weithgaredd rheoleiddiedig dan Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012, a bydd yn destun gwirio rhestr o'r bobl hynny sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y rôl wedi cael ei ymestyn, dyma'r dyddiadau newydd -
Dyddiad cau: 25/02/2024
Dyddiad creu rhestr fer: 26/02/2024
Cyfweliadau: 28/02/2024