MANYLION
 • Lleoliad: Aberaeron,
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes - Uned Cyfeirio Disgyblion Ceredigion

Athro/Athrawes - Uned Cyfeirio Disgyblion Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Dim ond gweithwyr cyfredol all wneud cais am y swydd hon.

Rydym am benodi Athro/Athrawes llawn amser i ymuno â'n Gwasanaeth Addysg ac Ymddygiad prysur, i weithio o fewn un o'n Canolfannau.

Mae hon yn rôl newydd ac gyffrous yn y gwasanaeth gan roi'r cyfle i weithio gyda phobl ifanc o'r gymuned, gan wella eu agwedd at addysg mewn lleoliad addysgol a pwrpasol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

O ddydd i ddydd byddwch yn:
 • Sicrhau safonau uchel mewn addysgu a dysgu ar gyfer y disgyblion hynny sy'n mynychu'r uned
 • Llunio a chydlynu pecynnau cymorth addysgol a lles sy'n diwallu anghenion Dysgu Ychwanegol ein disgyblion
 • Sicrhau Iechyd, diogelwch a lles yr holl ddisgyblion sy'n mynychu'r uned trwy weithio mewn swyddogaeth amlasiantaethol.
 • Darparu a chydlynu gofal bugeiliol o ansawdd uchel trwy gydlynu rhaglenni ac ymyriadau.
 • Creu amgylchedd Uned gynhwysol, cyfforddus a hapus i sicrhau ymgysylltiad a lles da disgyblion.
 • Gweithio tuag at anghenion y Cwricwlwm I Gymru newydd ac arwain ar ddarparu Maes Dysgu.
 • Gweithio fel rhan o dîm i sicrhau darpariaeth ddyddiol effeithiol yn yr uned

Rydym am recriwtio unigolyn sydd wedi:
 • Cyfathrebu Da a Sgiliau rhyngbersonol
 • Sgiliau trafod rhagorol
 • Sgiliau rheoli ymddygiad rhagorol
 • Agwedd gadarnhaol, gynhwysol tuag at amrywiaeth
 • Y gallu i gysylltu'n dda â disgyblion a phobl ifanc sy'n agored i niwed / heriol
 • Y gallu i weithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm.
 • Byddwch yn hyblyg yn eich dull gweithredu a gallu datrys problemau
 • Y gallu i hunanwerthuso anghenion dysgu a mynd ati i chwilio am gyfleoedd dysgu
 • Ymwybyddiaeth ragorol o bolisïau / gweithdrefnau / prosesau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r swydd (e.e. ymwybyddiaeth o ymlyniad, diogelu, achrediadau)
 • Bod yn arloesol a chreadigol yn eich dull o gefnogi pobl ifanc sy'n agored i niwed ac yn heriol
 • Y gallu i fod yn ddibynadwy ac yn ddibynadwy, a pharchu cyfrinachedd
 • I fod yn drefnus a gallu aml-dasgio
 • Y gallu i gynnal perthynas broffesiynol wrth weithio gyda phobl ifanc a phartneriaid cyflenwi allanol

Mae'r swydd yn gofyn am rywfaint o ruglder yn y Gymraeg. Sylwch y bydd ymgeisydd llwyddiannus heb y sgil Gymraeg ofynnol yn cael cefnogaeth lawn i gyrraedd y safon ofynnol o fewn dwy flynedd i'w benodi.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Gareth Lewis -

LewisG245@hwbcymru.net

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberaeron Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.
Darllen mwy