MANYLION
 • Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth,
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Chwefror, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

2 x Cwnselydd Ysgol

2 x Cwnselydd Ysgol

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Mae'r swydd hon wedi codi oherwydd ailstrwythuro Cyngor Sir Ceredigion a chyflwyno model Gydol Oed.

Rydym bellach wedi dod â'r gwasanaethau cwnsela yn fewnol ac fel rhan o'r broses honno, rydym yn ceisio penodi cwnselydd cymwys yn yr ysgol i ddarparu gwasanaeth cwnsela yn bennaf mewn lleoliad ysgol uwchradd, ond hefyd yn cynnwys ysgolion cynradd clwstwr o Flwyddyn 6. Yn ogystal, darparu gwasanaeth cwnsela i fyfyrwyr yn yr ysgol ar sail gwaith achos unigol trwy system apwyntiadau cyfrinachol, gwasanaeth galw heibio a chwnsela ar-lein yn ôl yr angen.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â Diploma Proffesiynol mewn Cwnsela ac sydd wedi'u hachredu/cofrestru gyda Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain neu Gyngor Seicotherapi y Deyrnas Unedig neu gyfwerth i gychwyn yn syth yn amodol ar gyfweliad a gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Byddwch yn ymuno â'r tîm ar adeg gyffrous wrth i ni symud ymlaen i reoli'r gwasanaeth cwnsela yn fewnol. Mae gennym Seicolegydd Addysg a Thîm Cwnsela yn yr Ysgol sy'n gyfeillgar, yn fywiog ac yn arloesol sydd wedi ymrwymo i gynorthwyo'r Awdurdod Addysg Lleol i gyflawni mwy o gynhwysiant a chodi safonau addysgol. Yn ymrwymedig i gysyniad addysg gynhwysol, bydd gennych ddealltwriaeth o'r heriau sy'n wynebu addysg gyda mwy o anghenion yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles a byddwch yn gefnogwr angerddol o ddisgwyliadau uchel a chyflawniad uchel i'r holl ddisgyblion.

Trwy ymuno â ni byddwch yn cael mynediad i:
 • Cyfnod sefydlu priodol
 • Cefnogaeth weinyddol a chefnogaeth o ran TG sydd o ansawdd ac sy'n benodedig
 • Trefniadau gweithio hyblyg sy'n ystyriol o deuluoedd
 • Goruchwyliaeth bob mis yn unol â chod ymarfer Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain
 • Mynychu cyfarfodydd tîm a goruchwyliaeth gan gymheiriaid
 • Mynediad at gynllun pensiwn blwydd-daliadau'r cyngor
 • Mynediad at gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad pellach
Mae Ceredigion yn ardal wledig hardd yng Ngorllewin Cymru sy'n darparu mynediad hawdd i lwybrau'r Arfordir a llawer o deithiau cerdded golygfaol. Mae hefyd yn ardal sy'n llawn diwylliant a lle mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi'i lleoli ynghyd â chanolfan Gelf.

Fel Awdurdod Lleol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwell canlyniadau o ran diogelwch a lles i blant, unigolion a theuluoedd ac, er mwyn cyflawni'r nod hwnnw, mae angen i ni fod yn hyderus bod datblygiad ein gweithlu, asesu a chynllunio gofal yn cael eu llywio gan dystiolaeth o arfer arloesol ac arfer orau. Bydd Ceredigion yn darparu gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd gan ddefnyddio dulliau cyd-gynhyrchiol a chydweithredol gyda ffocws clir ar yr hyn sy'n bwysig i ddiogelwch a lles pobl. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phlant, unigolion a theuluoedd a gyda'n hasiantaethau partner ar draws pob sector er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. Bydd y Fframwaith Arferion Arwyddion Diogelwch yn sail i bob agwedd ar ddarparu gwasanaethau ar draws y sefydliad corfforaethol. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o gysondeb a thryloywder yn yr hyn y gall unigolion a theuluoedd ei ddisgwyl gennym ar draws y continwwm angen. Mae'r Fframwaith Arwyddion Diogelwch yn sicrhau bod pwyslais ar adeiladu cryfderau unigolion, teuluoedd a chymunedau ac asesiad cadarn i nodi nodau clir, a fydd yn galluogi'r sefydliad i ddarparu'r cymorth cywir ar yr adeg gywir i bobl yng Ngheredigion.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Cysylltwch â ni

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Meriel Evans ar Meriel.Evans@ceredigion.gov.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Canolfan Rheidol Mae ein swyddfa yn Aberystwyth, Canolfan Rheidol, yn adeilad sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r swyddfa, gyda'i dyluniad cynllun agored, yn darparu lle rhagorol ar gyfer gweithio ar y cyd.
Darllen mwy Aberystwyth Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy