MANYLION
 • Testun:
 • Cytundeb: gweithio hyblyg
 • Math o gyflog: Fesul awr
 • Salary Range: £22.00 - £24.00
 • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd Achlysurol (Ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin)

Darlithydd Achlysurol (Ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin)

Coleg Sir Gar
Darlithydd Achlysurol (Ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin)
Department: Projects

Employment Type: Dim Oriau

Location: I gael ei gadarnhau

Reporting To: Rheolwr Arloesi

Compensation: £21.49 - £39.30 / awr
DescriptionMae Uned Datblygu Busnes y Coleg wedi derbyn y contract i ddarparu Cronfa Ffyniant Gyffredin Sir Gaerfyrddin i gyflwyno sgiliau Gofal a sgiliau cysylltiedig i oedolion a chyflogeion yn ein rhanbarth.

Mae'r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i athro rhagweithiol a dyfeisgar chwarae rôl bwysig wrth gyflwyno sgiliau, hyfforddiant a chymwysterau gofal ar leoliadau aml-safle o fewn Sir Gaerfyrddin lle caiff y prosiect Skills 24 ei gyflwyno.

Mae'r rôl yn allweddol i gyflwyno targedau ein prosiect yn llwyddiannus ac fe fydd yn cefnogi a monitro gweithgarwch allgymorth tiwtoriaid cymunedol, yn ymgysylltu ag oedolion ac yn datblygu sgiliau.

Trwy'r amgylchedd ymgysylltiol a chymuned ganolog hwn, bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wrth wraidd datblygu sgiliau newydd a chefnogi'r rheiny sydd am wella eu sgiliau presennol.

Cyfrifoldebau Allweddol
 • Ymgymryd â'r gwaith o addysgu, asesu a chydlynu rhaglenni astudio sy'n arwain at gymwysterau/ardystio yn un o'r meysydd canlynol o leiaf:
 • Sgiliau Rhifedd (Ardystiedig gan Agored Cymru)
 • TGAU Mathemateg
 • Sgiliau Hanfodol mewn Rhifedd (Lefelau E3 i 2)
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu (Lefelau E3 i 1)
 • Sgiliau Gofal (Ardystiedig gan Agored Cymru)
 • Sgiliau Gofal Cymdeithasol (Ardystiedig gan Agored Cymru)
 • Cymorth Cyntaf (Cymhwyster Highfield)
 • Cymwysterau Iechyd a Diogelwch (Cymwysterau Highfield)
 • Lles (Cyrff dyfarnu amrywiol)
 • Iechyd Meddwl (Cymwysterau Highfield)
 • Hyfforddi'r Hyfforddwr (Amrywiol)
 • Ôl-ffitio (NOCN)
 • Sgiliau Gwyrdd / Sero Net (Amrywiol)
 • Tystysgrif mewn Rheolaeth Amgylcheddol (IEMA)
  • Cyflwyno dysgu pwrpasol gyda dull arloesol er mwyn ennyn diddordeb oedolion sy'n anodd eu cyrraedd yn ein cymunedau.
  • Cysylltu'n agos â chydlynydd y prosiect er mwyn ymateb gyda modelau cyflwyno i fodloni anghenion unigolion.
  • Cyfrannu at gyfarfodydd y prosiect gan roi adborth ar gynnydd a materion sy'n codi.
  • Cefnogi gyda marchnata a recriwtio yn ôl yr angen
  • Cysylltu â staff Cymorth Technegol a/neu Hyfforddwyr/Arddangoswyr i sicrhau bod adnoddau effeithiol o ansawdd uchel yn cael eu cynhyrchu a'u rhannu â'r tîm ehangach
  • Datblygu amgylchedd cefnogol sy'n creu profiad dysgwr unigryw i'r rhai mwyaf anodd eu cyrraedd yn ein cymuned
  • Ysbrydoli a chefnogi'r ymgeisydd llwyddiannus gyda dilyniant ar raglenni ‘hyfforddi'r hyfforddwr' yn ôl yr angen

  Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
  • Gradd berthnasol neu gymhwyster cyfwerth
  • TGAU Saesneg ac Mathemateg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
  • Tystiolaeth ddogfennol o Ddatblygiad Proffesiynol priodol
  • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel ar lafar ac yn ysgrifenedig
  • Sgiliau rhyngbersonol a threfniadol ardderchog
  • Y gallu i weithio'n gytûn gyda dysgwyr a chydweithwyr
  • Y gallu i weithio dan bwysau ac i derfynau amser tynn
  Dymunol:
  • Cymhwyster addysgu
  • Profiad addysgu perthnasol
  • Profiad o weithio yn y sector gofal
  • Dealltwriaeth dda o faterion perthnasol mewn addysg ôl 16
  • Hanes profedig o lefelau uchel o gyrhaeddiad dysgwyr
  • Ymwybyddiaeth o ddangosyddion perfformiad allweddol
  • Tystiolaeth o weithgareddau addysgu a dysgu arloesol
  • Tystiolaeth o olrhain a monitro perfformiad dysgwyr yn effeithiol
  • Profiad o gymryd rhan weithredol yng ngofal bugeiliol pobl ifanc
  • Dealltwriaeth gadarn o lythrennedd digidol
  Yr Iaith Gymraeg:
  • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 1-4
  • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 1-4
  Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

  Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

  Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

  Buddion
  • Byddwch yn cael 46 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 51 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
  • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
  • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
  • Cynllun seiclo i'r gwaith
  • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
  • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein