MANYLION
 • Oriau: Part time
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 03 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Gynradd Aberriw)

Cyngor Sir Powys
Clerc / Gweinyddwr - Lefel 3 (Generig) (Ysgol Gynradd Aberriw)
Swydd-ddisgrifiad
Swyddog Gweinyddol ar gyfer Ysgol Aberriw (21 awr/wythnos)
Mae llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymunedol Aberriw am benodi Swyddog Gweinyddol profiadol a brwdfrydig yn yr ysgol gyfeillgar, gefnogol ac uchelgeisiol hon.

Bydd y Swyddog Gweinyddol yn atebol i'r Pennaeth a llywodraethwyr yr ysgol. Mae'r swydd yn cynnwys delio â rhieni, staff, disgyblion, llywodraethwyr ac asiantaethau allanol a gweithredu fel y man cyswllt cyntaf ac fel wyneb i'r ysgol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog.
 • Sgiliau gweinyddol i gefnogi rheoli cyllid yr ysgol.
 • Byddai profiad o gyfrifeg yn ddymunol
 • Hyfedr gyda Microsoft gan gynnwys Word ac Excell.
 • Sgiliau ardderchog o ran trefnu, a chyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Gallu cynllunio a gweithio yn ôl ei gymhelliant ei hun ynghyd â'r gallu i weithio fel rhan o dîm yr ysgol
 • Yn gyfarwydd â GDPR
 • Meddu ar synnwyr digrifwch da a hawdd mynd atoch
Yn ogystal, byddai cais i'r swyddog gweinyddol ymgymryd â rôl clerc y corff llywodraethu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am roi cyngor i'r Corff Llywodraethu am faterion, dyletswyddau a phwerau cyfansoddiadol, a bydd yn gweithio oddi fewn i fframwaith eang ddeddfwriaethol gyfredol. Byddwch chi'n sicrhau parhad busnes y Corff Llywodraethu a dilyn gofynion cyfrinachedd. Rhan allweddol o'r rôl yw helpu i baratoi a chylchredeg agendau ar gyfer cyfarfodydd y Corff Llywodraethu, cymryd nodiadau mewn cyfarfodydd a pharatoi a chylchredeg cofnodion.

 Fel arfer, ceir 6 chyfarfod y flwyddyn i'r Corff Llywodraethu ac maen nhw'n cael eu cynnal gyda'r nosweithiau yn ystod y tymor, er efallai bydd cyfarfodydd eraill yn ofynnol ar sail ad hoc. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus baratoi gwaith yn y cartref.

Bydd y cyflog yn cael ei dalu am bob awr o waith a bydd yn amrywio yn sgil y gwahanol gyfarfodydd dros y flwyddyn ac yn cynnwys amser i ysgrifennu cofnodion ar gyfer y cyfarfod nesaf.

  Yn sgil y ffaith fod gan y swydd hon fynediad at blant a/ neu oedolion bregus, mae'n ofynnol i ymgeiswyr ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 Mae croeso i chi ymweld â'r ysgol. Ffoniwch 01686640312 i wneud apwyntiad.

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 03/12/2023