MANYLION
  • Lleoliad: Ystrad Mynach,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Hyfforddwr Cyflogaeth ILS

Hyfforddwr Cyflogaeth ILS

Coleg Y Cymoedd
Hyfforddwr Cyflogaeth ILS
Swydd ddisgrifiad
Am Y Rol: 

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am weithio gydag unigolion a grwpiau bach yn ymarferol lleoliadau i gefnogi cyflwyno'r piler cyflogaeth o dan y cwricwlwm ILS. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda thiwtoriaid y cwrs ac yn cynorthwyo yn y lleoliad, diweddaru a olrhain targedau dysgwyr gan sicrhau ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Efallai y bydd gofyn i ddeiliad y swydd hefyd ddarparu cymorth ar draws pob campws pan fo angen ar draws y Maes Cwricwlwm.

GwybodaethBellach:  

 

Maeangeni staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.  

 

Ymgymrydagunrhyw ddyletswyddaurhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.  

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.  

 

Canllawiau Cais:  

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.  

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law  

 

Cyswllt:  

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â careers@cymoedd.ac. uk