MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro Dyniaethau Dros Dro (Hanes)(Ysgol Maesydderwen)

Athro Dyniaethau Dros Dro (Hanes)(Ysgol Maesydderwen)

Cyngor Sir Powys
Athro Dyniaethau Dros Dro (Hanes)(Ysgol Maesydderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Athro Dyniaethau Dros Dro (Hanes) — MPS

Yn ofynnol ar gyfer Ionawr 2024 i Awst 2024

Cyfle cyffrous i ymuno â'r Adran Dyniaethau a gwneud cyfraniad at y cam nesaf o wella ysgol ac adran flaengar

Mae Ysgol Maesydderwen yn ardal hardd de Powys, gyda'r dalgylch yn cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Bro'r Sgydau. Wedi'i lleoli'n ddelfrydol yn nhref fach Ystradgynlais, mae'r ysgol o fewn cyrraedd i Gaerdydd, Abertawe a De-orllewin Cymru.

Mae'r Llywodraethwyr am benodi Athro Dyniaethau Dros Dro (Hanes) i ymuno â'n Hadran Dyniaethau hynod ymroddedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dod yn aelod o adran sy'n cefnogi'r Arweinydd Dysgu i godi canlyniadau mewn Dyniaethau ar gyfer ein holl ddisgyblion.

Mae'r rôl yn swydd barhaol a byddai'n addas ar gyfer athro newydd gymhwyso sy'n chwilio am eu swydd gyntaf neu athro profiadol sy'n chwilio am her newydd mewn cyd-destun gwahanol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n:
 • athro Dyniaethau (Hanes) cymwysedig;
 • dangos yr agwedd y gall ein dysgwyr lwyddo;
 • addysgu gwersi da/ardderchog iawn i ddysgwyr yn gyson;
 • hyderus wrth gynllunio cwricwlwm priodol a heriol;
 • ymrwymedig i safonau uchel ar gyfer dysgwyr a nhw eu hunain;
 • meddu ar y sgiliau i ysgogi ac ennyn diddordeb dysgwyr;
 • meddu ar uchelgais dygn i gyfoethogi bywydau a profiadau dysgu dysgwyr yn Ysgol Maesydderwen;
 • parod i gyfrannu at fywyd allgyrsiol yr ysgol.
Gallwn gynnig i chi:
 • ddysgwyr brwdfrydig, hyderus a chyfeillgar;
 • adeilad gwych gydag amgylchedd addysgu trawiadol a thechnoleg o'r radd flaenaf;
 • cefnogaeth a datblygiad rhagorol wedi'u teilwra ar eich cyfer, lle bynnag rydych yn eich gyrfa;
 • cyfle cyffrous i fod wrth wraidd datblygiad Meysydd Dysgu a Phrofiad allweddol yn y Cwricwlwm newydd i Gymru yn Ysgol Maesydderwen;
 • cyfle i ymuno â thîm hynod gefnogol;
 • ysgol sydd ag ethos cynhwysol i sicrhau bod pob dysgwr yn gwneud cynnydd ym mhob gweithgaredd a phrofiad.
Dyma gyfle go iawn i chi wneud eich marc, ac fel ysgol flaengar gyda mynediad at DPP o ansawdd uchel i bawb, mae cyfleoedd bob amser ar gyfer datblygu gyrfa i gydweithwyr uchelgeisiol ac ymroddedig. Os oes gennych yr ysfa a'r angerdd i helpu i gefnogi'r Adran Dyniaethau yn ein hysgol fywiog a ffyniannus, yna dyma fydd y swydd ddelfrydol i chi.

Y bwriad yw cynnal y cyfweliad ar gyfer y rôl hon yn ystod yr wythnos sy'n dechrau dydd Llun 11 Rhagfyr 2023.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw canol dydd, dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023.

Hoffwn ddiolch i chi am eich diddordeb yn ein hysgol ac edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

Yr eiddoch yn gywir

Phil Grimes

Pennaeth