MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb:
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Salary Range: Not Supplied
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol)(Ysgol Maesydderwen)

Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol)(Ysgol Maesydderwen)

Cyngor Sir Powys
Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol)(Ysgol Maesydderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Athro gyda Chyfrifoldeb (Canolfan Arbenigol)

Ar gyfer Ebrill 2024

Prif Raddfa + Lwfans Anghenion Arbennig 1 (Lwfans Anghenion Arbennig 2 yn daladwy am gymhwyster a phrofiad ychwanegol priodol)

Mae Ysgol Maesydderwen yn ardal hardd de Powys, gyda'r dalgylch yn cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Bro'r Sgydau. Wedi'i lleoli'n ddelfrydol yn nhref fach Ystradgynlais, mae'r ysgol o fewn cyrraedd i Gaerdydd, Abertawe a De-orllewin Cymru.

Mae'r Ganolfan Arbenigol yn adnodd Powys ac mae wedi'i lleoli yn Ysgol Maesydderwen. Mae perthynas waith agos rhwng y ganolfan a'r ysgol. Nid oes mwy na 12 o ddysgwyr yn y ganolfan. Mae'r cwricwlwm i ddysgwyr yn gymysgedd o gefnogaeth o fewn y ganolfan ac ymuno â gwersi prif ffrwd o fewn yr ysgol.

Gallwn gynnig i chi:
 • darparu arweinyddiaeth ragorol i'r Ganolfan Arbenigol;
 • ddysgwyr brwdfrydig, hyderus a chyfeillgar;
 • adeilad gwych gydag amgylchedd addysgu trawiadol a thechnoleg o'r radd flaenaf;
 • cefnogaeth a datblygiad rhagorol wedi'u teilwra ar eich cyfer, lle bynnag rydych yn eich gyrfa;
 • cyfle cyffrous i fod wrth wraidd datblygiad Meysydd Dysgu a Phrofiad allweddol yn y Cwricwlwm newydd i Gymru yn Ysgol Maesydderwen;
 • cyfle i ymuno â thîm hynod gefnogol;
 • ysgol sydd ag ethos cynhwysol i sicrhau bod pob dysgwr yn gwneud cynnydd ym mhob gweithgaredd a phrofiad.
Dyma gyfle go iawn i chi wneud eich marc, ac fel ysgol flaengar gyda mynediad at DPP o ansawdd uchel i bawb, mae cyfleoedd bob amser ar gyfer datblygu gyrfa i gydweithwyr uchelgeisiol ac ymroddedig. Mae'r Llywodraethwyr am benodi Athro/Athrawes â Gofal am y Ganolfan Arbenigol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi arweiniad i godi canlyniadau dysgwyr. Os oes gennych y brwdfrydedd a'r uchelgais i weithio yn ein hysgol fywiog sy'n ffynnu, dyma'r swydd ddelfrydol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am y rôl uchod mae croeso i chi gysylltu â'r ysgol drwy e-bostio ehopkns@maesydderwen-hs.powys.sch.uk .

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw canol dydd, dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023.

Hoffwn ddiolch i chi am eich diddordeb yn ein hysgol ac edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

Yr eiddoch yn gywir

Phil Grimes

Pennaeth