MANYLION
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Clerg / Gweinyddwr Lefel 2 (Ysgol Gladestry)

Cyngor Sir Powys
Clerg / Gweinyddwr Lefel 2 (Ysgol Gladestry)
Swydd-ddisgrifiad
Mae plant, staff a Chorff Llywodraethu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Gladestry am benodi gweinyddwr cyfeillgar a chroesawgar i weithio yn swyddfa ein hysgol. Mae swyddfa Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gladestry yn amgylchedd prysur a chynhyrchiol sy'n cefnogi'r ysgol i sicrhau cyfathrebu effeithiol â'r holl randdeiliaid yn fewnol ac yn allanol.

Rydym am ddod o hyd i unigolyn sy'n drefnus, effeithlon, hyblyg, â natur dawel, cyfeillgar, llawn cymhelliant ac ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cymorth ardderchog i'n plant, staff ac ymwelwyr.

Chi fydd y man cyswllt cyntaf i'r holl ymwelwyr, rhieni ac aelodau o staff. Byddwch chi'n chwarae rôl hanfodol wrth greu amgylchedd cynnes a chroesawgar gan sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog a darparu cymorth gweinyddol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:
 • Y gallu i ffurfio cydberthnasau ardderchog gyda disgyblion, rhieni a chydweithwyr
 • Profiad blaenorol o weithio mewn rôl weinyddol mewn ysgol
 • Lefel gadarn o gymhwysedd gan ddefnyddio systemau TG
 • Y gallu i gynnal cyfrinachedd a delio â gwybodaeth sensitif â doethineb
 • Synnwyr digrifwch da

Dyma gyfle cyffrous i gyfrannu at rediad effeithiol ac effeithlon ein hysgol a chefnogi ein hathrawon i ddarparu addysg ardderchog i'n plant.

Gallwn gynnig y canlynol i chi:

 • Tîm staff ymroddedig a chefnogol
 • Disgyblion cyfeillgar a brwdfrydig
 • Ysgol hapus sy'n gofalu am lesiant staff a disgyblion
 • Llywodraethwyr, rhieni a chymuned gefnogol
 • Partneriaeth gref â rhanddeiliaid
Mae ymweliadau â'r ysgol yn cael eu croesawu a'u hannog - cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 01544 370207 i drefnu ymweliad.

Dylai ffurflenni cais wedi eu cwblhau ar gyfer y swydd hon gael eu dychwelyd erbyn 30 Tachwedd 2023

Dyddiad llunio'r rhestr fer: 1 Rhagfyr 2023

Dyddiad y cyfweliadau: 5 Rhagfyr 2023

Am ffurflen gais a manyleb y swydd ffoniwch 01597826409, e-bostiwch recruitment@powys.gov.uk neu ymgeisiwch ar-lein www.powys.gov.uk