MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £14.00 - £17.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Hyfforddwr Sgiliau Rhifedd (nifer o swyddi at gael), Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2024 - prosiect Multiply

Hyfforddwr Sgiliau Rhifedd (nifer o swyddi at gael), Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2024 - prosiect Multiply

Grwp Llandrillo Menai
Cyfleoedd ar gael ar draws Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych

Oes gennych chi gefndir mewn sgil galwedigaethol fel DIY, coginio, crefft neu chwaraeon? Ydych chi eisiau trosglwyddo'r sgiliau hynny a chefnogi unigolion i ddatblygu a magu hyder wrth ddefnyddio rhifau ar yr un pryd?

Rydym yn chwilio am unigolion sy'n angerddol am rifau i ymuno â'n tîm Prosiect Lluosi, i hyfforddi a mentora unigolion a grwpiau bach mewn lleoliadau amrywiol yn y gymuned sydd eisiau datblygu eu sgiliau rhifedd. Bydd hyfforddwyr yn cael eu hannog i fod yn greadigol wrth gyflwyno a datblygu sgiliau rhifedd drwy gysylltu'r sgiliau hyn â sgiliau bywyd bob dydd sydd gennych eisoes, e.e. coginio, garddio, DIY, cefnogi plant gyda'u gwaith cartref ac ati.

Mae Lluosi yn brosiect arloesol sy'n darparu cyrsiau rhifedd i oedolion yng Ngwynedd, Môn, Conwy a Dinbych er mwyn cynyddu eu sgiliau rhifedd neu i'w cefnogi i weithio tuag at gymhwyster. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Bydd yr hyfforddwr yn cynrychioli tîm Dysgu Oedolion a Chymunedol Grŵp Llandrillo Menai a bydd disgwyl iddynt hyrwyddo'r cyrsiau a'r hyfforddiant a gynigir, er mwyn annog recriwtio i gyfleoedd datblygu pellach.

Rhan amser, hyd at 16 awr yr wythnos gyda'r posibilrwydd o oriau ychwanegol

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/118/23

Cyflog
£16.00 - £17.37 yr awr, sy'n cynnwys hawl gwyliau (£25,935.06 - £28,143.59 y flwyddyn, llawn amser) yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn gradd yr awr a nodir

Patrwm gweithio
hyd at 16 awr yr wythnos gyda'r posibilrwydd o oriau ychwanegol

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
28 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)