MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 8TT
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £24,500 - £22,800
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Aseswr NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2, 3 a Lefel 5

Aseswr NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2, 3 a Lefel 5

Itec Training Solutions Limited
Chwilio am gyfle newydd?
Mae Itec yn un o'r darparwyr hyfforddiant annibynnol mwyaf galwedigaethol amrywiol sy'n eiddo i weithwyr. Gwnewch gais heddiw i ymuno â’n tîm perchnogaeth gweithwyr a bod yn rhan o lunio’r dyfodol a bywydau pobl drwy fynd i https://www.itecskills.ac.uk/work-with-us
Yn Itec mae gan ein gweithwyr fynediad i nifer o fanteision gwych, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun gofal iechyd, 35 awr o wythnos waith, gostyngiadau ar gyfer aelodaeth manwerthu a champfa, cynllun bonws, yswiriant bywyd, gwobrau gweithiwr y mis, cydnabyddiaeth hyd gwasanaeth a llawer mwy.
Rôl: Aseswr NVQ mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2, 3 a Lefel 5.
Ydych chi'n chwilio am gyfle newydd?
Os felly, gallem gael y cyfle i chi. Rydym yn chwilio am aseswr cymwys i ymuno â'r busnes. Os ydych yn unigolyn llawn cymhelliant sydd â phrofiad o asesu ac sydd â chymhwyster aseswr gyda chefndir mewn iechyd a gofal cymdeithasol, hoffem glywed gennych.
Mae'r rôl yn gyfle hybrid, ar ôl cwblhau'r hyfforddiant yn llwyddiannus byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i weithio gartref ac yn y swyddfa.

Cyflog: £24,500 i £28,000 yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad
Lleoliad: Itec House, Caerdydd
Math o gontract: Parhaol
Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener 09:00 AM i 16:30 PM.

Beth yw cyfrifoldebau craidd y rôl hon?
• Cyflwyno cymwysterau prentisiaeth i ddysgwyr statws cyflogedig.
• Darparu profiad a thaith ddysgu o safon
• Cefnogi dysgwyr i gyflawni eu cymwysterau yn llwyddiannus mewn modd amserol.
• Cyfrannu at gynllunio, monitro a chyflawni targedau perfformiad cytûn.
• Cymhwysedd galwedigaethol a darparu profiad prentisiaethau.
Mae'r rôl hon yn amodol ar wiriad DBS. Bydd cost y gwiriad DBS yn cael ei dalu gan y cwmni.
Mae Itec yn gweithredu fel cyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu pob cais beth bynnag fo’u rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd, hil, lliw, tarddiad ethnig, cenedligrwydd, crefydd neu gredoau, anabledd, oedran, barn wleidyddol, neu aelodaeth o undeb llafur.
Mae Itec yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynt os derbynnir nifer fawr o geisiadau addas. Felly, rydym yn annog ceisiadau cynnar i sicrhau ystyriaeth ar gyfer y swydd hon.
JOB REQUIREMENTS
Pa sgiliau a phrofiad rydym yn chwilio amdanynt gan ddarpar ymgeiswyr?
• Profiad o weithio o fewn Dysgu Seiliedig ar Waith a safonau Cyrff Dyfarnu.
• Cymhwyster aseswr neu gyfwerth a phrofiad asesu.
• Profiad galwedigaethol o fewn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a darparu prentisiaethau
• Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
• Trwydded yrru lawn a defnydd eich cerbyd eich hun