MANYLION
 • Lleoliad: Llandysul,
 • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Bro Teifi

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Bro Teifi

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Mae Llywodraethwyr Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 i ymuno â thîm cynhwysiant yr ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda disgyblion ar draws yr ysgol ond gyda disgyblion oed-uwchradd yn bennaf.

Manylion y swydd:

O dan arweiniad Cydlynydd Hafan a Chwricwlwm Amgen:
 • Cefnogi dysgwyr wrth gwblhau unedau o waith fel rhan o ddarpariaeth Cwricwlwm Amgen yr ysgol (Llwyddo, Anela a.y.b.)
 • Cefnogi disgyblion i ddal i fyny o ganlyniad i fynychu darpariaeth i ffwrdd o'r safle.
 • Cefnogi grwpiau bach o ddysgwyr ac unigolion wrth sicrhau profiadau gwerthfawr iddynt ac er mwyn datblygu eu sgiliau bywyd a sgiliau sylfaenol o fewn a thu allan y dosbarth.
 • Cydweithio gyda phartneriaid allanol yr ysgol i hyrwyddo a darparu cyfleoedd amgen i ddysgwyr yn y gymuned.
 • Cydweithio gyda thîm cynhwysiant ac athrawon yr ysgol i ddiwallu anghenion dysgwyr.
Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Os am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â'r swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Dros Dro, Mr Gareth Evans ar 01559 362503 neu drwy e-bost, EvansG304@broteifi.ceredigion.sch.uk

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Llandysul Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol.
Darllen mwy