MANYLION
  • Lleoliad: Crosskeys, Caerphilly, NP11 7ZA
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Arweinydd Cyfadran - Sgiliau (Arweinydd Llythrennedd)

Coleg Gwent
37 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol - 31/07/24

Rydym am benodi athro rhagorol sydd ag angerdd, brwdfrydedd ac ymrwymiad i arwain ar y Fagloriaeth Sgiliau Uwch newydd a chymwysterau Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth o fewn cyfadran ddynodedig. Byddwch yn cefnogi staff addysgu sy'n cyflwyno'r cymwysterau ac yn cyflwyno DPP perthnasol i sicrhau eu bod yn darparu rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a fydd yn arwain at ganlyniadau da. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cefnogi staff gyda WEST ac yn sicrhau eu bod yn deall pwysigrwydd yr offeryn wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol dysgwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad diweddar ac arwyddocaol, llwyddiannus o gyflwyno’r Dystysgrif Her Sgiliau ar Lefel 3 a bydd yn frwd dros ddatblygu Sgiliau craidd dysgwyr. Fel Arweinydd Cyfadran: Sgiliau, byddwch hefyd yn cydlynu ac yn arwain ar wella ansawdd, gan sicrhau bod safoni a gwirio mewnol yn cael eu cwblhau a'u bod yn bodloni safonau cyrff dyfarnu. Bydd gennych ddealltwriaeth drylwyr o brosesau sicrhau ansawdd a bydd disgwyl i chi weithredu fel Prif Gymedrolwr ar gyfer un o'r tri Phrosiect sydd newydd eu dyfeisio o fewn y Fagloriaeth Sgiliau Uwch; a chydlynu'r broses sicrhau ansawdd ar gyfer pedair Lefel y cymhwyster Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth.

Bydd gan ddeiliad y swydd hefyd arweinydd traws-golegol mewn perthynas â datblygu llythrennedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi darlithwyr i wreiddio'r sgil annatod yn eu cynlluniau dysgu, arferion addysgu, a chyflwyno pecynnau hyfforddi pwrpasol i staff i gefnogi codi'r safonau sgiliau annatod. Bydd yr unigolyn yn gweithio gyda staff i weithredu'r canllaw marcio sgiliau sydd newydd ei sefydlu.

Bydd y swydd yn gofyn i chi gymryd a gweithio gyda chynllun strategol y coleg; gweithio gyda phroffesiynoldeb, cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd, a pharchu cydweithwyr a dysgwyr fel ei gilydd. Byddwch yn ymuno ag adran gynyddol CBC a Sgiliau ac yn adrodd yn uniongyrchol i Reolwr CBC a Sgiliau; Llwyddiant y dysgwr a'r ymdrech i wella'n barhaus fydd eich ysgogydd allweddol.

Mae hwn yn gyfle gwych i'r ymgeiswyr hynny sydd am wella eu gyrfa a'u datblygiad proffesiynol, gan gynnwys symud ymlaen i rôl reoli yn y dyfodol agos.

Gwahoddir ymgeiswyr sydd â’r profiad, y cymwysterau a’r rhinweddau personol priodol i lenwi ffurflen gais, gan sicrhau eu bod yn bodloni’r holl feini prawf ‘Hanfodol’ ym manyleb y person.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn ei swydd cyn gynted ag y bydd ar gael.

Am sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Gemma Starling, i drefnu amser cyfleus: Gemma.Starling@coleggwent.ac.uk

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os yn briodol.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Yn Coleg Gwent, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn a byddwn yn glynu wrthi ar bob cam o’r broses recriwtio.

Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn wedi’u hymgorffori yn ein hymarferion gwaith o ddydd i ddydd gyda’n dysgwyr, ein cydweithwyr a’n partneriaid.

Rydym yn gwybod mai’r timau mwyaf llwyddiannus yw’r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i’n diwylliant yn Coleg Gwent. Rydym yn dymuno i bob unigolyn deimlo’n hyderus, teimlo’n falch a theimlo ei fod yn gallu bod ei wir hunan yn y gwaith.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliaeth a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy chwalu rhwystrau a chefnogi pob aelod o staff i gyrraedd ei botensial. I sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, croesawn geisiadau, yn benodol, gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl dduon, pobl Asiaidd, a phobl o leiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LGBTQ+, pobl anneuaidd a phobl gydag anableddau. Gyda’n gilydd, rydym yn parhau i greu gweithle sydd, nid yn unig, yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr, ond sydd, hefyd, yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd eraill a phawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol neu bartneriaeth sifil (un rhyw neu ddau ryw), nam neu gyflwr meddygol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd, yn unol â’n Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddïo ar gael.

Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymlynu wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon. Mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance) yn allweddol o ran cefnogi’r gwaith hwn a darparu cymorth i gymheiriaid.

Beth sy’n dod â ni ynghyd?

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned sy’n llawn parch, mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwrandewch ar ein Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn siarad am y rhesymau eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – Dolen yn y ddogfen ynghlwm.

Mae eich lles o bwys

Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym yn dymuno sicrhau y gallwch chi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich potensial llawn. Mae rhaglen o weithgareddau lles drwy gydol y flwyddyn ac mae’r ap Headspace ar gyfer yr holl staff yn sail i hynny. Mae’n cynnwys detholiad amrywiol o fyfyrdodau ar gyfer anghenion dechreuwyr a’r rhai mwy profiadol. Hefyd, mae gennym ni Bartneriaid sy’n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig a mynediad cymorthdaledig at gampfa. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy’n cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol pawb.

Manteision gweithio i Goleg Gwent

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion i weithwyr – gweler y ddogfen atodedig

Dyddiad Cau: 01/10/23

Dyddiad Cyfweliad: 11/10/23