MANYLION
 • Lleoliad: Within Ceredigion,
 • Testun: Cymorth
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

SALTSA (Speech and language therapy support assistant)

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Oriau: 34 awr pro rata dros 5 diwrnod yr wythnos, amser tymor ysgolion yn unig.

Rydym am recriwtio SALTSA (speech and language therapy support assistant) i ymuno â'n Tîm anghenion dysgu ychwanegol (ADY), ar gytundeb dros dro, yn ystod cyfnod mamolaeth.

Bydd y swydd yn cynnwys ymweld ag ysgolion cynradd ar draws yr Awdurdod i ddarparu sesiynau therapi iaith a lleferydd i ddisgyblion unigol ar draws ysgolion cynradd Ceredigion. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithio o fewn ysgolion o dan arweinaid y therapydd lleferydd.

O ddydd i ddydd byddwch yn:
 • ymweld ag ysgolion i ddarparu sesiynau ymyrraeth iaith gyda disgyblion
 • darparu cyngor a modelu strategaethau ac adnoddau priodol i ddiwallu anghenion dysgwyr yn briodol er mwyn sicrhau cynnydd disgyblion
Rydym am recriwtio unigolyn sydd:
 • â phrofiad o arwain ystod o ymyriadau cefnogi o fewn ysgolion
 • â phrofiad o weithio gyda disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol
 • wedi mynychu a derbyn hyfforddiant ELKLAN
 • â diddordeb mewn gweithio tuag at y cymhwyster CALU lle nad yw hwn eisoes mewn lle
Yn ogystal â'r uchod, rydym yn gofyn am unigolyn sydd â lefel o ruglder yn y Gymraeg.

Os hoffech wybodaeth bellach am y rôl hon, cysylltwch â: cathryn.james@ceredigion.gov.uk

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn oedolion mewn perygl a phlant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi oedolion mewn perygl, plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod eu hawl i gael eu diogelu a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd arnom angen Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt cyn penodi i'r swydd hon.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant