MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Swyddog Gweinyddol
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Presenoldeb

Swyddog Presenoldeb

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL CLYWEDOG

Ffordd Rhuthun

Wrecsam

LL13 7UB

Ffôn: 01978 346800

Pennaeth: Mr Alberto Otero

Swyddog Presenoldeb

G05 £21,968 - £22,777 pro rata

Parhaol, Amser Tymor yn Unig

37 awr yr wythnos

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig sy'n gallu ymgymryd â rôl arweiniol i fonitro, olrhain a gwella presenoldeb myfyrwyr ar draws yr ysgol, yn cynnwys cynhyrchu a dadansoddi data ar bresenoldeb.

- A oes gennych chi'r arbenigedd i gyfrannu at ein hysgol sy'n gwella'n gyson?

- A oes gennych ymdeimlad clir o bwrpas a'r dyhead i gyrraedd y safonau uchaf posib?

- A ydych chi'n frwd am eich pwnc ac yn awyddus i gefnogi myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial?

Os felly, hoffem glywed gennych chi a byddwch chi'n elwa o:

- Ymuno â thîm proffesiynol gwerthfawr.

- Derbyn cyfleoedd datblygu proffesiynol rhagorol.

- Bod yn rhan o ysgol uchelgeisiol.

- Defnydd o dechnolegau newydd.

Mae manylion pellach am y swydd, y ffurflen gais a'r swydd-ddisgrifiad ar gael ar wefan yr ysgol www.clywedog.org

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dychwelwch y ffurflenni wedi'u cwblhau at Mrs Wendy Evans, Rheolwr Busnes, Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun, Wrecsam neu e-bostiwch vacancies@clywedog.org .

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: 20 Medi 2023

CYFWELIADAU: wythnos yn dechrau 25 Medi 2023