MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Goruchwylio Amser Cinio

Cynorthwy-ydd Goruchwylio Amser Cinio

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Maes-y-Llan

Lôn Maes y Llan

Rhiwabon

Wrecsam

LL14 6AE

Pennaeth: Mrs Beth Rolls

Ffôn: 01978 820991

CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIO

G02 £10.60 yr awr

5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cynorthwy-ydd Goruchwylio Canol Dydd i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau'r ysgol yn ogystal ag ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau priodol eraill a nodir yn y swydd ddisgrifiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

Dyletswyddau i gychwyn cyn gynted ag sy'n bosibl. I gael rhagor o wybodaeth a thrafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mrs Beth Rolls, Pennaeth Ysgol Maes y Llan ar 01978 820991.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

mailbox@maesyllan-pri.wrexham.sch.uk

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: HANNER DYDD, Dydd Gwener 22 Medi 2023