MANYLION
 • Lleoliad: Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog,
 • Testun: Cymorth
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Gweinyddol/Swyddog Arholiadau - Ysgol Y Moelwyn

Swyddog Gweinyddol/Swyddog Arholiadau - Ysgol Y Moelwyn

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

ADDYSG

YSGOLION UWCHRADD

YSGOL Y MOELWYN, BLAENAU FFESTINIOG

(Cyfun 11 - 16; 361 o ddisgyblion)

Yn eisiau: ar gyfer : Cyn gynted a phosib

SWYDDOG GWEINYDDOL/SWYDDOG ARHOLIADAU

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig i weithio gyda thîm ymroddgar ac egnïol

Oriau gwaith: 22 awr yr wythnos

Graddfa Gyflog: Telir cyflog yn unol ag Amodau Gwaith ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol, Graddfa S2 pwyntiau 18-22 (£16,259 - £17,504 y flwyddyn) yn ôl profiad a chymhwyster.

Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae'r ysgol yn gweithredu'n unol a'i Bolisi Iaith. Bydd angen i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Gwahoddir unrhyw rai sydd â diddordeb a/neu sydd angen gwybodaeth ychwanegol i drafod yn anffurfiol gyda'r Pennaeth, Mrs Eleri Moss, pennaeth@moelwyn.ysgoliongwynedd.cymru .

Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais i'w cael gan Ms. Gwerfyl Jarrett, Swyddog Gweinyddol, Ysgol Y Moelwyn, Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DW, (Rhif ffôn 01766 830435,) e-bost: sg@moelwyn.ysgoliongwynedd.cymru . Os dymunir dychwelyd y cais drwy'r post, dylid ei ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod erbyn y dyddiad cau.

DYDDIAD CAU: 12:00Y.H, DYDD MERCHER, 20 O FEDI, 2023.

Bydd y Cyngor yn gofyn am gopi o'r dadleniad gan Wasanaeth Datgelu a Gwahardd gan yr ymgeisydd llwyddiannus cyn y gallent gychwyn yn y swydd yma.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda'r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog. (Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i'r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a'r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas).

(The above is an advertisement for an Administrative Officer at Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential).

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.

This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.

The Council will require a Disclosure and Barring Service for the successful applicant before they can start at the school.

Manylion Person

Manylion Person - Swyddog Gweinyddol ac Arholiadau

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol

Hanfodol

Cymwysterau o arholiadau TGAU, neu safon gyfatebol.

Profiad perthnasol

Dymunol

Wedi gweithio mewn swyddfa a delio â'r cyhoedd.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol

Hanfodol

Gallu defnyddio ystod o raglenni cyfrifiadurol megis Word ac Excel.

Gallu ymdopi â systemau gweinyddol gyffredinol a berthyn i swyddfa yn darparu gwasanaeth i rieni a phlant.

Dymunol

Dealltwriaeth o raglenni FMS a SIMS.

Dealltwriaeth o systemau y bwrdd arholi CBAC

Nodweddion personol

Hanfodol

Hoffi bod yng nghwmni plant a phobl.

Agwedd bositif at waith a natur brysur Ysgol.

Gallu gweithio ag eraill i gyflawni dyletswyddau tîm.

Gallu gweithio ar adegau heb gyfarwyddyd na oruchwyliaeth ffurfiol.

Gallu gweithio i safon gyson o gywirdeb.

Gallu ymdrin â'r cyhoedd

Gallu gweithio dan bwysau rhesymol ar adegau pan fo gwaith i'w gwblhau yn ôl y gofyn a osodwyd gan amserlen gaeth.

Gallu blaenoriaethu elfennau o'r gwaith beunyddiol.

Anghenion ieithyddol

Hanfodol

Gwrando a Siarad - Lefel Rhugl

Gallu cyflwyno pob agwedd o'r swydd ar lafar yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gystal â'i gilydd.

Darllen a Deall - Lefel Rhugl

Gallu defnyddio a dehongli'n gywir unrhyw wybodaeth o amrywiol ffynonellau ar gyfer cyflawni holl agweddau'r swydd.

Ysgrifennu - Lefel Rhugl

Gallu cyflwyno gwybodaeth yn ysgrifenedig mewn modd gwbl hyderus gan ddefnyddio'r dull a'r iaith fwyaf priodol ar gyfer y pwnc a'r gynulleidfa

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol

Hanfodol

Cymwysterau o arholiadau TGAU, neu safon gyfatebol.

Dymunol

Cymhwyster o gwrs NVQ, neu safon debyg arall, yn ymwneud â gofal cwsmer a/neu gweinyddiaeth .

Profiad perthnasol

Hanfodol

Wedi gweithio mewn swyddfa a delio â'r cyhoedd.

Dymunol

Wedi gweithio fel aelod o dîm bychan sydd ar adegau yn cyflawni dyletswyddau i amserlen gaeth.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol

Hanfodol

Gallu defnyddio ystod o raglenni cyfrifiadurol megis prosesu geiriau, taenlenni a basdata ynghyd â holi gwefannau.

Dymunol

Gallu ymdopi â sustemau gweinyddol gyffredinol a berthyn i swyddfa yn darparu gwasanaeth rheng flaen i'r cyhoedd a'u hasiantwyr.

Nodweddion personol

Hanfodol

Gallu gweithio ag eraill i gyflawni dyletswyddau tîm.

Gallu gweithio ar adegau heb gyfarwyddyd na oruchwyliaeth ffurfiol.

Gallu gweithio i safon gyson o gywirdeb.

Gallu ymdrin â'r cyhoedd a'u hasiantwyr mewn modd cwrtais, cywir a phroffesiynol; yn aml iawn dan amgylchiadau trist a theimladwy.

Gallu gweithio dan bwysau rhesymol ar adegau pan fo gwaith i'w gwblhau yn ôl y gofyn a osodwyd gan amserlen gaeth.

Dymunol

Gallu blaenoriaethu elfennau o'r gwaith beunyddiol.

Anghenion ieithyddol

Hanfodol

Gwrando a Siarad - Lefel Canolradd

Gallu cynnal sgwrs rwydd ar nifer o bynciau amrywiol bob dydd, a thrafod achosion sy'n ymwneud â'r maes gwaith.Gallu dilyn trafodaeth yn y Gymraeg, mewn Cymraeg Clir, ar faterion cyfarwydd yn ymwneud â'r swydd. Gallu cyfrannu at y sgwrs ac ateb cwestiynau.

Darllen a Deall - Lefel Canolradd

Deall gohebiaeth bob dydd ar faterion cyfarwydd yn y gwaith.Deall adroddiadau hirach mewn Cymraeg Clir a medru codi'r prif bwyntiau. ( Mae'n bosib y bydd angen cymorth gyda geirfa.)

Ysgrifennu - Lefel Canolradd

Gallu ysgrifennu llythyrau i bwrpas penodol, negeseuon ebost ac adroddiadau byr drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gan ddefnyddio geirfa ac ymadroddion syml sy'n gyfarwydd i'r maes gwaith. (Bydd angen eu gwirio cyn eu hanfon allan).

Swydd Ddisgrifiad

Swydd ddisgrifiad Swyddog Gweinyddol/Swyddog Arholiadau Ysgol y Moelwyn

SWYDD: Swyddog Gweiniyddol/Swyddog Arholiadau

AMODAU GWAITH: G. P. T. a .Ch. S2

ATEBOL I: Y Pennaeth.

CYFLOG: 22 awr Trwy'r flwyddyn.

DYLETSWYDDAU: Bydd pob aelod o staff a gyflogir yn yr ysgol yn gweithredu pob cais neu gyfarwyddyd rhesymol a roddir gan y Pennaeth a/neu ei gynrychiolydd. Dylai pob aelod o staff, heb eithriad, weithredu yn ôl polisïau'r ysgol.

Pwrpas y swydd hon yw bod yn gyfrifol am weinyddiaeth effeithiol yr ysgol. Mae'r dyletswyddau yn amrywiol a hefyd yn amrywio o ddiwrnod i ddiwrnod. Gellir nodi'r prif ddyletswyddau ar gyfer Swyddog Arholiadau fel a ganlyn:

Adran A: Cyfrifoldebau penodol i`r swydd:

 • Arholiadau allanol: Rheoli a gweinyddu trefn arholiadau allanol yr ysgol.


  • Gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng yr ysgol a byrddau arholi allanol gan:
  • ddosbarthu gwybodaeth, ac ati a ddaw o fyrddau arholi i'r athrawon priodol.
  • drosglwyddo gwybodaeth briodol i fyrddau arholi gan nodi'n fanwl y dyddiadau y trosglwyddir yr wybodaeth.
  • gynghori'r Pennaeth am yr wybodaeth ddiweddaraf a ddaw o fyrddau arholi.
  • gysylltu â byrddau arholi a'u swyddogion yn ôl y galw.
  • Sicrhau fod ymgeiswyr yn cael eu cofrestru gan:
  • drefnu dull o gasglu gwybodaeth gan yr ymgeiswyr a'u hathrawon.
  • brosesu'r wybodaeth ar y modiwl sims.net.
  • trosglwyddo'r wybodaeth i'r byrddau arholi perthnasol gan ddefnyddio'r system rhyngwê.
  • cydweithio â'r Penaethiaid Adrannau i gywiro gwybodaeth yn ôl yr angen.
  • sicrhau fod yr ymgeiswyr a'u rhieni yn derbyn yr wybodaeth berthnasol mewn da bryd.
  • Derbyn a diogelu'r papurau arholiadau gan sicrhau fod yr holl ddeunyddiau wedi eu derbyn yn yr ysgol mewn da bryd.
  • Sicrhau gweinyddiaeth a threfn effeithiol yn ystod yn arholiadau (gyda chymorth aelodau eraill o staff).
  • Bod yn bresennol wrth i'r canlyniadau gael eu derbyn gan yr ysgol a chael eu trosglwyddo i'r ymgeiswyr gan gydweithio â'r Pennaeth er mwyn paratoi'r canlyniadau.
  • Mynychu cyfarfodydd yn ymwneud â'r uchod.
  • Paratoi adroddiadau ar yr uchod yn ôl y galw.
  • Trefnu asesiadau i ddisgyblion ADY i sicrhau amser ychwanegol mewn arholiadau ac asesiadau allanol.
 • Iechyd a diogelwch: Ar y cyd â`r Pennaeth a'r Uwchdechnegydd, trefnu, archebu a goruchwylio gwaith iechyd a diogelwch yr ysg


 • Cyllid: Cwblhau cyfrifoldebau cyllid dydd i ddydd gan gynnwys creu archebion, talu anfonebau a rheoli archebion.


 • Delwedd yr ysgol: Bod yn gyfrfol am ddelwedd yr ysgol yn y gymuned a chwblhau tasgau yn ol yr angen;
  • Cylchlythyr,
  • Colofn yn y papurau lleol,
  • Cyfryngau cymdeithasol.
 • Rheoli staff y Ganolfan Hamdden: Ar y cyd a`r Pennaeth, rheoli gwaith staff y Ganolfan Hamdden


 • Rheoli staff Arlwyo a Glanhau: Ar y cyd ȃ'r pennaeth, rheoli holl agweddau y gwasanaeth arlwyo a staff y ffreutur a glanhau.


  • Cytundeb glanhau.
  • Rheoli a gweinyddu y cytundeb glanhau.
  • Apwyntio staff gyda chymorth y Pennaeth.
  • Rheoli`r staff yn uniongyrchol.
  • Trefnu system rota y gwasanaeth glanhau.
 • Cyfieithu: Cyfieithu dogfennau yn ol y galw ar gais y Pennaeth.


 • Polisiau: Cadw trefn ar bolisiau'r ysgol a sicrhau eu bod nhw'n cael eu adolygu, ar y cyd a'r pennaeth, mewn da bryd.


 • Adran B: Cyfrifoldebau sy`n gyffredin.

 • Cynnal a chadw: Ar y cyd â`r Pennaeth, trefnu, archebu a goruchwylio gwaith cynnal a chadw yr ysg


 • Tasgau eraill: Hefyd, bydd y Swyddog Gweinyddol, ar y cyd ag aelodau eraill o'r Tîm Ategol, yn:


  • gweinyddu'r drefn o archebu a thalu biliau o ddydd-i-ddydd.
  • paratoi ystadegau ac adroddiadau ar gyfer y Cynulliad neu unrhyw gorff allanol arall yn ôl yr angen.
  • cynnal trefn gosod yr ysgol a bilio am y defnydd ohoni.
  • ymgymryd â thasgau gweinyddol cyffredinol eraill.
  • gofalu am blant sy'n wael neu wedi eu hanafu.
  • ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd rhesymol arall sy'n gydnaws â natur gyffredinol y swydd ar gais y Pennaeth.

  Bwriedir monitro'r dyletswyddau uchod yn gyson, a'u haddasu yn ôl yr angen. Mae'r uchod yn disgrifio'r ffordd y disgwylir i'r deilydd weithredu a chwblhau y dyletswyddau a nodir. Gellir amrywio'r dyletswyddau i gyfarfod â newidiadau mewn gofynion ysgol yn ôl disgresiwn rhesymol y Pennaeth.

  Mrs Elei Moss (Y Pennaeth) Awst 2023

  Copi: ER