MANYLION
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Generig) Lefel 3 (Ysgol Gynradd Y Bont Newydd ar Wye)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Generig) Lefel 3 (Ysgol Gynradd Y Bont Newydd ar Wye)
Swydd-ddisgrifiad
Gweithio dan gyfarwyddyd staff addysgu/staff uwch ac o dan system oruchwylio y cytunwyd arni, i roi rhaglenni gwaith cytunedig ar waith gydag unigolion/grwpiau, yn yr ystafell ddosbarth neu'r tu hwnt iddi, ymdrin ag anghenion disgyblion sydd angen cymorth arbennig i oresgyn rhwystrau i ddysgu. Gallai hyn gynnwys y rheini y mae angen gwybodaeth fanwl ac arbenigol arnynt mewn meysydd arbennig a bydd yn golygu cynorthwyo'r athro yn y cylch cynllunio cyfan ac i reoli/paratoi adnoddau. Efallai hefyd bydd y staff yn goruchwylio dosbarthiadau cyfan weithiau yn ystod absenoldeb tymor byr athrawon. Y prif ffocws fydd cadw trefn dda a chadw'r disgyblion yn canolbwyntio ar eu tasg.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, gallwch gysylltu â ysgol.

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS