MANYLION
 • Lleoliad: Cardigan,
 • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gynradd Llechryd

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Mae Ysgol Gynradd Llechryd yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 am 32.5awr yr wythnos i weithio yn yr ysgol.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus allu uniaethu'n dda â phlant ac oedolion a gweithio'n adeiladol a hyblygfel rhan o dîm, deall rolau a chyfrifoldebau yn yr ystafell ddosbarth a'ch safle eich hun o fewny rhain.

Byddai'n fanteisiol i'r ymgeisydd gael profiad o ofalu am blant o oedran perthnasol ac o weithio gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus:
 • fynychu anghenion personol y disgybl, a gweithredu rhaglenni personol cysylltiedig, gan gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, cymorth cyntaf a materion lles
 • helpu i ddatblygu, gweithredu ac adolygu Cynlluniau Datblygu Unigol
 • sefydlu perthnasoedd da gyda disgyblion, gan weithredu fel model rôl a bod yn ymwybodol o anghenion unigol ac ymateb yn briodol iddynt
 • rhoi adborth i'r disgybl mewn perthynas â chynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb ac ati
 • hyrwyddo cynnwys a derbyn pob disgybl
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau dan arweiniad yr athro/athrawes
 • annog disgyblion i weithredu'n annibynnol fel y bo'n briodol
 • byddwch yn ymwybodol o broblemau/cynnydd/cyflawniadau y disgybl ac adrodd i'r athro fel y cytunwyd arno
 • cynnal gwaith cadw cofnodion y disgybl yn ôl y cais
 • cefnogi'r athro i reoli ymddygiad y disgybl, gan adrodd anawsterau fel y bo'n briodol
 • casglu/adrodd gwybodaeth o/i rieni/gofalwyr fel y cyfarwyddwyd
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r pennaeth, Miss Meinir Lewis drwy ebostioprif@llechryd.ceredigion.sch.ukneu drwy ffonio 01239682474.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant