MANYLION
 • Lleoliad: Bridgend Campus,
 • Testun: Cymorth
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Nyrs Feithrin

Nyrs Feithrin

Coleg Penybont
Nyrs Feithrin

Disgrifiad o'r swydd Nyrs Feithrin

Llawn Amser a Pharhaol
Graddfa gyflog 1: £21,029 y flwyddyn pro rata

Oes gennych chi gymhwyster lefel 3 mewn Gofal Plant? Rydym yn chwilio am nyrs meithrinfa frwdfrydig sy’n gweithio’n galed i ymuno â’n tîm arbennig ym Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont!

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys gweithio ochr yn ochr â staff eraill y feithrinfa o dan dîm arwain cryf er mwyn sicrhau bod y feithrinfa’n gweithio heb drafferth o ddydd i ddydd. Byddwch yn sicrhau bod y plant yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu symbylu. Fe fyddwch yn rhagweithiol wrth ymgymryd â gweithgareddau, ac yn helpu’r plant i wneud cynnydd drwy chwarae a chyrraedd cerrig milltir cyson.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant a gwybodaeth am weithio gyda phlant rhwng 6 wythnos a 5 mlwydd oed. Byddwch hefyd yn gallu darparu amgylchedd diogel ac ysgogol a gweithio’n dda fel rhan o dîm.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

I gael rhagor o wybodaeth am ein meithrinfa, cliciwch yma .

Pam gweithio yng Ngholeg Penybont?

 • Gwyliau blynyddol hael
 • Cynlluniau sy’n gyfeillgar i deuluoedd
 • Rhaglen gymorth i gyflogeion ac amrywiaeth o wasanaethau cymorth llesiant
 • Cyfleusterau rhagorol ar y safleoedd, gan gynnwys siopau coffi
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu
 • 22ain safle ar y rhestr o’r ‘25 Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU’, 8fed yn y categori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru’ a 3ydd yn y DU yn y categori ‘Addysg a Hyfforddiant’ (2022)
Dyddiad cau: 21/09/2023

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion, rhaid bod pob gwiriad Arolygiaeth Gofal Cymru fod wedi’u cwblhau cyn gall cyflogaeth dechrau.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn gwarantu cyfweld â phawb sydd ag anabledd os yw eu cais yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder, mae’n bosibl y bydd gofyn am gyfweliad neu asesiad ail gam.