MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Junior Apprenticeship Learning Coach (Construction)

Junior Apprenticeship Learning Coach (Construction)

Coleg Penybont
Junior Apprenticeship Learning Coach (Construction)

Disgrifiad o'r swydd Hyfforddwr Dysgu Prentisiaethau Iau (Adeiladwaith)
Graddfa gyflog 5: £26,183 - £28,748 y flwyddyn (pro rata)
40 Wythnos Amser Tymor yn Unig - Tymor Penodol tan Awst 2024 - Llawn Amser
Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar y nifer o wythnosau a weithir yn ystod y flwyddyn academaidd

Mae’r rôl hon yn rhan o’r maes cwricwlwm Partneriaethau ac yn canolbwyntio ar gefnogi’r dysgwyr 14-16 oed sydd wedi cofrestru ar raglenni Adeiladwaith Prentisiaeth Iau’r Coleg. Mae’r modelau cyflenwi’n amrywio o lefel 1 i lefel 2, lle bydd dysgwyr yn gweithio tuag at gymwysterau galwedigaethol yn ogystal â TGAU mewn Mathemateg a Saesneg.

Bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn wydn ac yn effeithiol wrth gefnogi dysgwyr y mae eu hysgolion wedi nodi eu bod mewn perygl neu’n fregus. Mae profiad o ddarparu cymorth a hyfforddiant mewn ysgolion neu o ddarparu cymorth dysgu ychwanegol / sgiliau sylfaenol i ddysgwyr yn hanfodol. Mae hefyd angen profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anawsterau cymdeithasol, ymddygiadol a/neu emosiynol cymhleth. Mae ystod dda o sgiliau a phrofiad adeiladu cyffredinol yn dymunol.

Bydd angen Cymhwyster Sgiliau Sylfaenol ar yr ymgeisydd llwyddiannus (neu barodrwydd i gyflawni L2 a L3) a hefyd Cymhwyster Hyfforddwr Dysgu/Gwaith Ieuenctid neu Gymhwyster tebyg.

Am wybodaeth bellach, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a yw’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.