MANYLION
  • Lleoliad: Coety Primary,
  • Testun: Athro
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/athrawes – Ysgol Gynradd Coety (Cyfnod Mamolaeth)

Athro/athrawes – Ysgol Gynradd Coety (Cyfnod Mamolaeth)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Athro/athrawes - Ysgol Gynradd Coety (Cyfnod Mamolaeth)
Disgrifiad swydd
Dros dro am hyd at 12 mis (Cyfnod Mamolaeth)

32.5 awr yr wythnos

Mae'r Corff Llywodraethu am benodi Athro/athrawes ddosbarth ragorol, ragweithiol a llawn cymhelliant i weithio gyda thîm gwych o gydweithwyr, disgyblion a rhieni/gofalwyr.

Mae Ysgol Gynradd Coety yn ysgol arloesol, flaengar sy'n ceisio cyflogi person eithriadol i gwmpasu cyfnod o famolaeth, gan ddechrau'r gyflogaeth ym mis Ionawr 2024.

Credwn mewn disgwyliadau uchel, ymdeimlad o gydweithio, a brwdfrydedd cadarnhaol sy'n ennyn y gorau yn ein tîm a'n disgyblion. Rydym yn buddsoddi mewn datblygu a dysgu proffesiynol er mwyn helpu ein tîm staff i greu amgylchedd llwyddiannus, diogel, bywiog a difyr i'n holl blant a chymuned ehangach yr ysgol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy'n:

Ymarferydd rhagorol yn yr ystafell dosbarth

Awyddus i dyfu'n broffesiynol 

Yn hyblyg, yn gweithio'n galed ac yn frwdfrydig

Yn meddu ar ddisgwyliadau uchel ar gyfer dysgu, ymddygiad a gofal yr holl ddisgyblion

Ymrwymedig i safonau uchel

Sgiliau trefnu, rhyngbersonol a chyfathrebu da

Yn gwbl gefnogol o werthoedd ac ethos ein hysgol gynhwysol

Chwaraewr tîm

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Gynradd Coety gan ein bod hanner ffordd drwy drawsnewidiad sylweddol.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Manteision gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad ymweld ar gyfer darpar ymgeiswyr: 14 Medi 2023 am 16:30

Dyddiad Cau: 21 Medi 2023

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 22 Medi 2023

Dyddiad y Cyfweliad: 06 Hydref 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person