MANYLION
 • Lleoliad: Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil, CF47 8AN
 • Testun: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
 • Oriau: Amser llawn
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Dyddiad Dechrau: 01 November, 2021
 • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
 • Math o gyflog: Blynyddol
 • Cyflog: £24,982 - £27,041
 • Iaith: Saesneg
 • Dyddiad Cau: 20 Hydref, 2021 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
  Gweithiwr Allweddol – Cymorth Ieuenctid x2

Gweithiwr Allweddol – Cymorth Ieuenctid x2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Diben y Swydd:

Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc (10-18 mlwydd oed) gydag ymddygiad heriol a / neu aflonyddgar drwy amrywiaeth o ymyriadau dull wedi’i gydlynu gyda’r Tîm o amgylch y Teulu.
Amcanion Tymor Byr:

Sicrhau bod teuluoedd, sydd mewn angen, yn gallu nodi atebion adeiladol i'r problemau maen nhw’n eu hwynebu, cynyddu gwytnwch ac atal achosion o chwalu teuluoedd neu ymyrraeth statudol.

Amcanion Hirdymor:

Gwella annibyniaeth a gwydnwch y teulu a'r bobl ifanc fel y gallant weithredu'n annibynnol o fewn y gymuned heb fod angen cymorth pellach.

Prif Dasgau a berfformiwyd:

Ymgysylltu a sefydlu perthynas gadarnhaol â theuluoedd (Oedolion a Phlant/Pobl Ifanc) gan ganolbwyntio'n gryf ar y plentyn/person ifanc i nodi anghenion a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.

Cynnal asesiadau risg ac ystyriaethau amddiffynnol manwl gyda'r plant neu'r bobl ifanc hynny a theuluoedd sy'n cael eu cyfeirio o'r panel Cymorth Ymyrraeth Lluosog, gan weithredu cynllunio ar sail canlyniadau drwy Gynllun Cymorth i Deuluoedd y cytunwyd arno.

Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allweddol eraill a gweithwyr proffesiynol i ddiwallu anghenion y plentyn neu'r person ifanc a'r teulu tra'n cymryd y rôl arweiniol a chydlynu'r dull Tîm o amgylch y Teulu gofynnol.

Gweithredu fel y pwynt cyswllt unigol ar gyfer y teulu, gan gydlynu'r gwaith o gyflawni'r camau y cytunwyd arnynt.
Cyflawni a darparu amrywiaeth o ymyriadau i'r plentyn neu'r person ifanc a'r teulu megis mentora, cyfryngu, gwaith rhwng cenedlaethau, meithrin hyder, cyfweld cymhellol, a phan fo angen, i helpu i ddatblygu sgiliau sylfaenol.

Cefnogi'r plentyn neu'r person ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyffredinol a chynaliadwy sy'n adeiladu ar eu diddordeb yn hyrwyddo integreiddio, datblygiad personol a defnydd adeiladol o amser hamdden.

Gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a theuluoedd i ddatblygu strategaethau y cytunwyd arnynt sy'n effeithio ar bresenoldeb a lleihau allgáu tymor byr a pharhaol.

Rheoli a chynnal nifer cytunedig o achosion ar unrhyw un adeg wrth gyflawni unrhyw dasgau datblygiadol a phrosiect sy'n ofynnol gan y gwasanaeth.

Cynllunio a chydlynu strategaethau ymadael priodol ar gyfer plant neu bobl ifanc i ddarpariaeth gymunedol bresennol a rhwydweithiau cymorth sy'n cynyddu annibyniaeth, hunan-barch, hunanbenderfyniad a dyhead.

Trafod a chyfeirio plant neu bobl ifanc a'u teuluoedd yn weithredol at wasanaethau priodol a ddarperir gan ddarparwyr y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol.

Adolygu Cynlluniau Cymorth i Deuluoedd yn rheolaidd a darparu adroddiadau chwarterol ar gynnydd i'r rheolwr llinell a fforymau perthnasol tra'n cyfrannu at fonitro, gwerthuso ac adolygu'r gwasanaeth yn unol â'r safonau a'r targedau y cytunwyd arnynt.

Sicrhau bod protocolau ynghylch cyfrinachedd yn cael eu cynnal. Cadw at Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a pholisïau a gweithdrefnau POVA.

Cymryd rhan adeiladol mewn goruchwyliaeth a chynnal gweithgareddau hyfforddi a datblygu yn unol â gofynion y rôl a'r gwasanaeth a throsglwyddo dysgu i ymarfer.

Cynnal rheolaeth achos briodol a diweddaru systemau TG fel y bo'n briodol.

Leanne Drew - 01685 727086 neu e-bost leanne.drew@merthyr.gov.uk

Mae Cymraeg Iaith Lefel 1 yn hanfodol ar gyfer pob ymgeisydd allanol a rhaid eich bod chi’n gallu dangos tystiolaeth o hynny cyn cael eich penodi. Am wybodaeth bellach am sut i gwblhau’r cwrs hwn ewch i:
https://learnwelsj.cymru/
Gwnewch gais ar-lein - www.merthyr.gov.uk
I gael ffurflen gais ffoniwch 01685 725199. Dychwelwch eich ffurflen erbyn 20/10/2021 i’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan Ddinesig, Stryd Y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN.
Ebost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn y Gymraeg a ni chaiff unrhyw gais a gaiff ei gwblhau yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol mewn unrhyw ffordd na’r rheini a gyflwynir yn Saesneg.
Mae’n rhaid i bob gweithiwr, wrth gyflawni eu cyfrifoldebau personol a sefydliadol, gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data, y Polisi Diogelu Gwybodaeth a’r polisïau gweithredol perthnasol eraill. Ni ddylid datgelu unrhyw fater cyfrinachol wrth berson di-awdurdod neu drydydd parti ar unrhyw achlysur naill ai yn ystod eich cyflogaeth neu wedi i chi adael y swydd. Yr unig eithriadau yw pan fo disgwyl i chi wneud hynny dan eich amodau gwaith neu pan fo’n ofynnol gan y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, neu’r ddau. Fe all dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.