MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham, Wrexham, W24 7YB
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £22,000 - £35,000
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 11 Hydref, 2021 4:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro

Athro

Ysgol Yr Enfys
Addysgu myfyrwyr yn seiliedig ar ganllawiau'r cwricwlwm cenedlaethol yn eich meysydd pwnc arbenigol.
Cynllunio, paratoi a darparu gwersi.
Annog cyfranogiad myfyrwyr mewn gwersi ac mewn gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â'r ysgol.
Cefnogi'r tîm arweinyddiaeth i weithredu cynllun datblygu'r ysgol.
Asesu ac adrodd ar ymddygiad myfyrwyr.
Rhoi arweiniad addysgol a chymdeithasol i fyfyrwyr a / neu eu cyfeirio at feysydd cyngor arbenigol pan fo angen.
Sicrhau'r safonau ansawdd uchaf a chymhwyso'r dulliau addysgu mwyaf diweddar.
Cymryd rhan mewn cyfleoedd i hybu eich dysgu a'ch datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) eich hun.
Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd staff i gefnogi rhedeg a gweinyddu'r ysgol yn llyfn.
Cydweithio â rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid, gweithwyr cymorth, a gweithwyr proffesiynol eraill i ddiogelu a sicrhau lles addysgol myfyrwyr sydd â datganiad a allai fod ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
JOB REQUIREMENTS
Gwybodaeth: dylai hyn adlewyrchu lefel y wybodaeth sy'n ofynnol i gyflawni'r tasgau a restrir yn y disgrifiad swydd. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod â gwybodaeth am agweddau allweddol ar y rôl: deddfwriaeth berthnasol; materion perthnasol ar gyfer y gweithle; offer / meddalwedd priodol; yr egwyddorion sy'n berthnasol i'r rôl; gweithdrefnau safonol a grybwyllir yn y disgrifiad swydd.
Sgiliau, galluoedd a chymwyseddau: rhestrwch y sgiliau, (ac ati) sydd eu hangen i gyflawni'r swydd yn llwyddiannus. Dylai'r rhain adlewyrchu'r dyletswyddau a restrir yn y disgrifiad swydd.
Profiad: dylai fod gan ddeiliad y rôl brofiad o agweddau allweddol y rôl, fel y disgrifir yn y disgrifiad swydd: ee, rheoli gweithwyr llinell; defnyddio cymwysiadau / offer penodol; amgylchedd gwaith perthnasol; hyfforddi eraill; rhedeg labordy; gweithio gyda systemau penodol (DS: peidiwch â nodi nifer y blynyddoedd o brofiad).
Priodoleddau personol: yn disgrifio'r math o berson a'r math o ddull sy'n ofynnol. Gallai enghreifftiau gynnwys: prydlon; gweithiwr tîm da; rhagweithiol; dull hyblyg o newid; canolbwyntio ar y cwsmer; sylw i fanylion; dull proffesiynol; brwdfrydedd dros [agweddau ar rôl].