MANYLION
 • Lleoliad: Aberystwyth,
 • Testun: Cymorth
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 06 Gorffennaf, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynghorydd Hyfforddiant - Peirianneg

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Mae Dysgu Gydol Oes a Sgiliau am benodi unigolyn deinamig a brwdfrydig i:
 • Darparu gwasanaeth tiwtora ac asesu o ansawdd uchel mewn maes arbenigol a phynciau cysylltiedig ar draws yr Ystod Gwricwlwm briodol
 • Cydymffurfio â holl Bolisïau a Gweithdrefnau Cyngor Sir Ceredigion a HCT
 • Cyflawni'r holl ddyletswyddau yn unol â Pholisi Iechyd a Diogelwch a chyflawni asesiadau risg pan fo hynny'n briodol
 • Cydymffurfio â chyfrifoldebau unigol a chorfforaethol dan y Ddeddf Diogelu Data ac ar gyfer Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed
 • Ymgymryd â chyfrifoldeb dros diwtoriaeth bersonol a chynorthwyo gyda lles, arweiniad, cwnsela ac ymsefydlu dysgwyr, yn ôl y gofyn
 • Goruchwylio ac ymgymryd â'r cyfrifoldeb dros brosiectau ymarferol, yn rhai mewnol ac allanol, ar gyfer HCT ac ymweliadau â lleoliadau amgen

Yn gyfnewid am eich sgiliau a'ch diddordeb, cynigiwn y cyfle i weithio mewn sefydliad blaengar ac uchelgeisiol mewn ardal sy'n nodedig am ei thirwedd a'i thraethau hyfryd. Ar ben hynny, bydd gennych:
 • O 27 i 34 diwrnod o ddiwrnodau gwyliau blynyddol y flwyddyn (ac 8 gŵyl banc)
 • Trefniadau gweithio hyblyg
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Cyfleoedd i ddysgu a datblygu
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys Beicio i'r Gwaith
 • Mentrau Iechyd a Llesiant gan gynnwys aelodaeth ratach yn ein canolfannau hamdden lleol
 • Talebau gofal plant
 • Arbedion wrth siopa a hamddena, a cherdyn Vectis a llawer mwy

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Karen Bulman ar 07967278986.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Rydym ni a'n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a'r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Porth Cymorth Cynnar - Llesiant Cymunedol a Dysgu
Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth, atal ac ymyrraeth gynnar i ystod o grwpiau ac unigolion ledled y Sir. Ein nod yw adnabod angen a chynnig cefnogaeth cyn i faterion a phryderon gwaethygu a bod angen ymyrraeth fwy ffurfiol. Mae ein swyddogaethau yn cynnwys:
Aberystwyth Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy