MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Medi, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweithiwr Glanhau

Gweithiwr Glanhau

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI

Lôn Rhosnesni

Wrecsam LL13 9ET

Y Pennaeth: Mr A Brant BSc (Anrh) CPCP

Ffon - 01978 340840

Gweithiwr Glanhau

G02 £10.60 yr awr

15 awr yr wythnos: 3.30 pm - 6.30pm

Dydd Llun - Dydd Gwener (41 wythnos y flwyddyn)

AMSER TYMOR YN UNIG GYDA 2 WYTHNOS O WAITH GWYLIAU

Parhaol

Rydym yn awyddus i benodi gweithredwyr glanhau effeithlon ac effeithiol i weithio yn ein Tîm Safle sefydledig yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o 12 aelod o staff cymorth safle a bydd yn gyfrifol am lanhau ardal ddynodedig o'r ysgol a allai gynnwys; ystafelloedd newid, cyfleusterau chwaraeon, coridorau, ardaloedd cyffredin (gan gynnwys grisiau), toiledau, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd dosbarth arbenigol a mannau awyr agored a bydd yn darparu swyddogaeth lanhau o safon uchel, a chefnogaeth i Oruchwyliwr y Safle. Yn ddelfrydol, bydd gennych wybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn y gweithle neu barodrwydd i ddysgu o hyfforddiant ar y safle.

Rydym yn chwilio am unigolion cymhellol sy'n gweithio'n dda fel rhan o dîm ac sydd â'r gallu i weithio ar eu pen eu hunain, ar eu liwt eu hunain. Nid yw profiad mewn swydd lanhau yn hanfodol.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

Suzanne.blackshaw@rhosnesni-high.wrexham.sch.uk

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: 01/09/2023