MANYLION
  • Lleoliad: Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 2TP
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £28,866 - £44,450
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Mawrth, 2023 11:59 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athrawon - Ysgol y Deri

Athrawon - Ysgol y Deri

Ysgol Y Deri
Amdanom ni
Ydych chi eisiau bod yn rhan o gyfnod cyffrous o dwf mewn ysgol flaengar ac arloesol?

Ysgol ddydd arbennig awdurdod lleol a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg yw Ysgol Y Deri. Ar hyn o bryd mae dros 475 o ddisgyblion rhwng 3 ac 19 oed ar y gofrestr. Mae gan bob disgybl ddatganiad o anghenion addysgol arbennig ar gyfer anawsterau dysgu difrifol, anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu cymedrol neu anhwylderau ar y sbectrwm awtistig.

Oherwydd ehangu, mae gan Ysgol Y Deri ddiddordeb mewn recriwtio athrawon deinamig ac egniol i ymuno â’n tîm cynradd anhygoel.

Ydych chi'n ymroddedig i wneud gwahaniaeth ond yn teimlo'n rhwystredig eich bod yn aml yn cael eich atal rhag gwneud hynny? Yna efallai bod gennym ni'r swydd i chi.

Rydym yn chwilio am nifer o ymarferwyr cynradd rhagorol sy’n fodlon ac yn gallu troi eu llaw at weithio gyda rhai o’n dysgwyr ieuengaf. Rhywun sy'n gallu trawsnewid cynnwys cwricwlwm heriol yn brofiadau difyr sy'n rhoi bywyd i chi. Rhywun sy'n cydnabod pwysigrwydd cefnogaeth uchel a her uchel. Rhywun sy'n gwerthfawrogi pwysigrwydd datblygu sgiliau cynnar a chwarae.

Os ydych chi'n meddwl mai chi yw hwn, cysylltwch â ni.

Mae ein tîm cynradd ymroddedig yn darparu cwricwlwm eang, bywiog ac ysgogol ar gyfer ein disgyblion, rydym yn canolbwyntio ar ysbrydoli newid o fewn ein disgyblion i sicrhau eu dyfodol llwyddiannus.

Mae gennym nifer o swyddi ar gael – sylwch, efallai y bydd y swyddi hyn ar ein safle ym Mhenarth neu mewn llety dros dro o fewn yr awdurdod y byddwn yn ei feddiannu o fis Medi. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm sy’n rhoi disgyblion yng nghanol popeth a wnawn.


Am y Rôl
Manylion Tâl: Prif Raddfa Athrawon + lwfans AAA

Oriau Gwaith / Wythnosau y flwyddyn / Patrwm Gwaith: Llawn Amser (Llun – Gwener 8.30pm – 3.30pm)

Prif Weithle: Ysgol y Deri (safle i'w gadarnhau).

Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle gwych i athrawon cynradd hyfforddedig o'r safon uchaf sydd â'r sgiliau i addasu eu haddysgu ac sy'n barod ac yn gyffrous i ymgymryd â rhywbeth hollol wahanol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y gefnogaeth ond hefyd rhyddid i ddylunio cwricwlwm deniadol.

Er nad yw cefndir mewn anghenion arbennig yn hanfodol, bydd dealltwriaeth gref o’r cwricwlwm, sut y gellir ei addasu a sut y gellir ei ddatblygu i ennyn brwdfrydedd pob dysgwr yn uchel ar y rhestr o ofynion.


About you / Amdanat ti
Bydd angen:

Rydym yn chwilio am rywun sydd wir eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc; rhywun sy'n fodlon bod y gwahaniaeth. Rhywun sydd eisiau helpu ein myfyrwyr i gyflawni eu potensial trwy roi cyfle iddynt newid; rhywun gwylaidd, ond hyderus, brwdfrydig ond eto'n deall yr angen am ffiniau. Ein gwerthoedd yw hapusrwydd, derbyniad, cyfathrebu, cyfeillgarwch, caredigrwydd, hyder a hwyl - i ddisgyblion a staff. Allwch chi fod yn fodel rôl eithriadol yn Ysgol Y Deri?

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ymarfer dosbarth rhagorol, gan gynnwys defnydd o TGCh, disgwyliadau uchel o ymgysylltiad a chyflawniadau disgyblion a pharodrwydd i weithio fel rhan o dîm ymroddedig sy'n ymroddedig i ddarparu'r cyfleoedd gorau oll i'n holl ddisgyblion.

Gallwn gynnig hyfforddiant a datblygiad arbenigol i chi gan ein timau therapi mewn meysydd fel cyfathrebu, rheoleiddio emosiynol, ymlyniad a thrawma a Chymorth Ymddygiad Cadarnhaol.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA: Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn www.ewc.wales


Sut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Viv Burbidge-Smith -

vburbidgesmith@yyd.org.uk

Cymerwch olwg ar ein gwefan, https://www.yyd.org.uk/and ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol

Facebook – Ysgol Y Deri Special School
Trydar - @YsgolYDeri @DeriYsgolPrim @yydsecondary
Dychwelyd ceisiadau e-bost at: vburbidgesmith@yyd.org.uk