MANYLION
  • Lleoliad: SWANSEA, Swansea, SA2 9EB
  • Testun: technegydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £21,408 - £22,232
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Technegydd Gweithdy gyda phrofiad CNC

Technegydd Gweithdy gyda phrofiad CNC

Coleg Gwyr Abertawe
Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae'r swydd hon yn gyfle gwych i rywun gamu i fyd addysgu.

37 awr y wythnos
Parhaol
£21,408 - £22,232 y flyddwyn
Tycoch a Gorseinon Campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

Ddarparu hyfforddiant i ddysgwyr ar weithgynhyrchu cydrannau peirianneg trwy ddefnyddio peiriannau turn a melino XYZ CNC
Byddwch hefyd yn gyfrifol am gynnal gweithdy diogel ac effeithlon, sicrhau cydymffurfiaeth a chynnal a chadw a gwasanaethu peiriannau, yn ogystal â chadw stoc o nwyddau traul a deunyddiau
Defnyddio peiriannau XYZ CNC a pheiriannau llaw a dysgu myfyrwyr sut i'w defnyddio mewn modd diogel

Amdanoch chi:

Cymhwyster Lefel 3 mewn disgyblaeth beirianneg berthnasol
Cynnal ardystiad gweithredwr CNC Miller / Turn
Dehongli lluniadau CAD
Hanes profedig o weithio mewn rôl berthnasol

Buddion:

28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
Parcio am ddim
Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf a mabwysiadu dyletswyddau Ymatebwr Cyntaf. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn derbyn £50 y mis.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).