MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIO

CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIO

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Gynradd Gymunedol Clawdd Wat

Ffordd Clawdd Wat

Garden Village

Wrecsam

LL11 2TE

Ffôn: 01978 355731

Pennaeth: Mrs Fay Green

CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIO

G02 £2,232 y flwyddyn

£10.50 yr awr, 5 awr yr wythnos

Yr oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener: 12.00pm tan 1.00pm.

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Dyddiad cychwyn Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023

Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Wat's Dyke yn dymuno penodi Cymhorthydd Canol Dydd i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac yn adeiladau'r ysgol ac i ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd briodol arall a nodir yn y swydd-ddisgrifiad.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

headteacher@watsdyke-pri.wrexham.sch.uk

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Dyddiad Cau: 24/03/2023