MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL CLYWEDOG

Ffordd Rhuthun

Wrecsam

LL13 7UB

Ffôn: 01978 346800

Pennaeth: Mr Alberto Otero

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

G04 £ 16,760 - £17,065 y flwyddyn

Yn ystod y tymor yn unig - 38 wythnos y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Parhaol

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd

Mae gennym swydd wag ar gyfer Cymhorthydd Addysgu i weithio yn ystod y tymor yn unig.

Byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd y staff addysgu / staff uwch, fel arfer yn yr ystafell ddosbarth gyda'r athro, i gefnogi mynediad disgyblion at ddysgu ac i ddarparu cymorth cyffredinol i'r athro wrth reoli'r disgyblion a'r ystafell ddosbarth, gan weithio gyda disgyblion unigol o bryd i'w gilydd.

Mae manylion pellach am y swydd, y ffurflen gais a'r swydd-ddisgrifiad ar gael ar wefan yr ysgol www.clywedog.org

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dychwelwch ffurflenni cais wedi eu llenwi at Mrs Wendy Evans, Rheolwr Busnes, Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, neu eu hanfon dros e-bost at vacancies@clywedog.org.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: 9:00 am Dydd Llun 25 Medi 2023

CYFWELIADAU: wythnos yn dechrau ar i 25ain Medi 2023