MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

CYNORTHWY-YDD DYSGU  - LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

CYNORTHWY-YDD DYSGU - LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol y Grango, Allt Tŷ Gwyn, Rhos, Wrecsam.

LL14 1EL

Ffôn: 01978 833010

E-bost: info@grango.co.uk

Pennaeth: Ms V Brown, NPQH

CYNORTHWYYDD DYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

G03 £11,261 - £11,466 y flwyddyn

(£10.60 - £10.79 yr awr)

25 awr yr wythnos

2 swydd wag

Yn ystod y tymor yn unig - heb unrhyw wyliau yn ystod y tymor

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth 1:1 i unigolyn sydd ag anghenion unigol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi'r disgybl yn y dosbarth ac yn gweithio'n unigolar gynllun addysg a baratowyd.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod.

Dyddiad Cau: 24/03/2023

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.