MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Y sgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Chad

Hanmer

Wrecsam

SY13 3DG

Rhif ffôn: 01948 830238

Pennaeth: Mrs Nicola Locker

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1

G03 £7,883 - £8,026 y flwyddyn

17.5 awr yr wythnos

Dydd Llun - Dydd Gwener 9am - 12:30pm

Dros dro am 12 mis

Dyddiad Cychwyn: Dydd Llun 17 Ebrill 2023

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Mae Ysgol St Chad (Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru) yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu a Dysgu i gefnogi disgyblion Meithrin a Derbyn.

Bydd y rôl yn cynnwys:

Helpu disgyblion gyda'u dysgu, gan ganolbwyntio'n aml iawn ar fathemateg, darllen ac ysgrifennu.

Goruchwylio gweithgareddau grŵp

Helpu i osod a darparu gweithgareddau'r dosbarth

Gweithio fel rhan o dîm, gan helpu amser chwarae a gydag anghenion personol plant

Helpu yn ystod sesiynau'r Ysgol Goedwig

Sgiliau cyfathrebu ardderchog a synnwyr digrifwch da!

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

• wrth eu bodd yn gweithio gyda phlant

• yn gyson ac empathetig

• yn meddu ar sgiliau gwaith tîm rhagorol

• yn gallu gwneud defnydd gwych o'u cymhelliant

• yn meddu ar rinweddau perthnasol trwy weithio mewn amryw o sefyllfaoedd gwahanol

• cefnogi'r plentyn yn ystod amser chwarae a chinio.

Y profiad sy'n ofynnol:

• Profiad o weithio â phlant, un ai mewn ysgol neu leoliad perthnasol arall

• Profiad o ddelio ag amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chefnogi disgyblion

• ymrwymiad i gefnogi datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac academaidd plentyn

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs N. Locker ar 01948 830238

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

Mailbox@hanmer-pri.wrexham.sch.uk

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

CYFWELIADAU: W/C 27 Mawrth 2023.