MANYLION
  • Lleoliad: Yale, Wrexham, LL12 7AB
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £22,775 - £23,212
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 14 Ebrill, 2023 11:45 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Chef De Partie

Chef De Partie

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd : Chef De Partie

Lleoload : Iâl

Math o Gontract: Parhaol, Llawn Amser (37 awr yr wythnos)

Cyflog: £22,775 - £23,212 - Yn seiliedig ar brofiad ac asesiad cyflog 

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'r tîm yn ein bwyty newydd ar safle Iâl. Rydym yn chwilio am Chef de Partie i gynorthwyo'r Sous Chef a'r Prif Chefn a’r tîm cegin ehangach i ddarparu profiadau bwyta rhagorol yn y Bwyty ar y safle. Bydd hyn yn cynnwys bwyd cyfoes sy'n adlewyrchu arddulliau cyflwyno a phrosesau coginio bwyd modern.

Mae'r manteision o weithio yng Ngholeg Cambria yn cynnwys cynlluniau pensiwn ardderchog, cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a hyd at 5 diwrnod dros gyfnod y Nadolig pan fydd Bwyty Iâl ar gau dros gyfnod gwyliau'r Nadolig. Darperir hyfforddiant llawn ac mae llawer o gyfleoedd i symud ymlaen. Mae 20% oddi ar fwyd a diod ym Mwyty Iâl. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am fwyty Iâl yn ialrestaurant.co.uk neu dewch o hyd i ni ar @ialrestaurant ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gofynion Hanfodol

Sgiliau cegin ardderchog ynghyd â safon uchel o goginio

Gallu gweithio heb oruchwyliaeth ac ar ei liwt ei hun.

Gwybodaeth ragorol am dueddiadau cyfredol o ran bwyd a chynhyrchu bwyd

Cymhwyster Hylendid Bwyd Sylfaenol

O leiaf 2 flynedd o brofiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd cegin ar lefel debyg

Wedi gweithio mewn sefydliadau 3 neu 4 seren neu gyfatebol 

Gallu cynnal lefel dda o gadw tŷ a glendid

Gallu cynnal cofnodion cywir. 

Safonau bwyd, hylendid a chadw tŷ caboledig.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. 

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.