MANYLION
  • Lleoliad: Northop, Flintshire, CH7 6AA
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,382 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 11 Hydref, 2022 11:13 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd mewn Cyfrifeg 

Darlithydd mewn Cyfrifeg 

Coleg Cambria
Trosolwg o’r Swydd

Fel Darlithydd byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr gan gyflwyno AAT hyd at Lefel 4 a chymwysterau cyfrifeg eraill. Byddwch yn cyflawni addysgua drefnwyd, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, ac yn cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl y gofyn. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i bob myfyriwr tra'n cymryd rhan yn y gwaith o farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau.

Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid eraill o feysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill, tra'n cwblhau a chynhyrchu dogfennau erbyn y terfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygu cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd o fewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gefnogi'r anghenion hyn mewn amgylchedd dysgu a dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Gofynion Hanfodol

Cymwysterau lefel 5 mewn Busnes a Chyllid neu faes pwnc arbenigol perthnasol  

Byddwch yn athro cymwysedig gyda chymhwyster TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407

Datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol  

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn gweithio’n dda mewn tîm, gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu  

Gallu defnyddio rhaglenni MS Office ac yn ddelfrydol mewn cymwysiadau Google a defnyddio’r rhyngrwyd a mewnrwydi 

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.  

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. 

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. 

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.  Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.