MANYLION
  • Lleoliad: Northop, Flintshire, CH7 6AA
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £27,382 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 24 Mawrth, 2023 11:13 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd mewn Cyfrifeg 

Darlithydd mewn Cyfrifeg 

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...
Cliciwch i wneud cais. https://colegcambria.ciphr-irecruit.com/Applicants/vacancy/3300/Lecturer-in-Accountancy?m=0

Teitl y Swydd: Darlithydd Cyfrifeg 

Lleoliad: Llaneurgain 

Y Math o Gontract: Parhaol – Llawn Amser (11.1 awr yr wythnos) Bydd rhannu swydd yn cael ei ystyried ar gyfer y rôl hon

Graddfa gyflog: £27,382 - £42,326  Nodwch y bydd y cyflog hwn yn un pro rata ac yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol. 

asesiad cyflog a phrofiad perthnasol. 

Trosolwg o gyfle arbennig ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Ydych chi’n Gyfrifydd profiadol sy’n ymfalchïo mewn cyflwyno ansawdd a rhagoriaeth?

A oes gennych ddiddordeb mewn dechrau gyrfa gwerth chweil mewn addysg, gan ddefnyddio eich profiad i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf?

Os yw hynny’n wir, mae gennym gyfle perffaith i chi! Rydym eisiau penodi Darlithydd Cyfrifeg. Os rydych yn credu bod gennych y sgiliau Cyfrifeg gywir ond ddim profiad addysgu, gallwn eich cynorthwyo i ennill y cymwysterau addysgu angenrheidiol, wrth rannu eich gwybodaeth a’ch profiad fel Cyfrifydd. 

Fel Darlithydd byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr gan gyflwyno AAT hyd at Lefel 4 a chymwysterau cyfrifeg eraill. Byddwch yn cyflawni addysgu a drefnwyd, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, ac yn cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl y gofyn. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i bob myfyriwr wrth gymryd rhan yn y gwaith o farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau. Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid eraill o feysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill, wrth gwblhau a chynhyrchu dogfennau erbyn y terfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygu cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Dyma ychydig o enghreifftiau y gellir gweithwyr Coleg Cambria eu mwynhau:Dull gweithio’n ystwyth - hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith i wella a chynorthwyo llesiant gweithwyr 

Gwyliau Blynyddol hael - 46 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc

Pensiwn Athrawon Rhagorol

Cyrchu Hwb Buddion Cambria - mae hyn yn cynnwys arbed arian ar deithio, siopa, bwytai, iechyd a harddwch. Yn ogystal â chynllun beicio i’r gwaith

Cyrchu ystod eang o E-ddysgu a Datblygu Proffesiynol - o dan gynllun Datblygu Gweithwyr, mae staff yn gymwys i gael gostyngiad oddi ar unrhyw gwrs hyd at £195

Gostyngiad oddi ar Aelodaeth Campfa, caffis a bwytai ar y safleoedd, darpariaeth meithrinfa ar ein safle Glannau DyfrdwyRhaglen Cymorth Gweithwyr yn ogystal â phobl cymorth cyntaf iechyd meddwl ar bob safle. Gofynion Hanfodol

Cymwysterau lefel 5 o leiaf mewn Busnes a Chyllid neu faes pwnc arbenigol perthnasol  

Bod yn barod i weithio tuag at gymhwyster TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407

Parodrwydd i ddatblygu ystod o dechnegau addysgu a dysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol  

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn gweithio’n dda mewn tîm, gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu  

Gallu defnyddio rhaglenni MS Office ac yn ddelfrydol mewn rhaglenni Google a defnyddio’r rhyngrwyd a mewnrwydi 

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg. 

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. 

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. 

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Os byddwch yn llwyddiannus, efallai y bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, yn ddibynnol ar y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani.

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na’r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd.