MANYLION
  • Lleoliad: Bridge Meadow Lane, Sydney Rees Way, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 2EX
  • Testun: Hyfforddwr (Aseswr)
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £21,000 - £30,000
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Tiwtor/Aseswr – PTFE / JGW+

Tiwtor/Aseswr – PTFE / JGW+

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Lleoliad: Bridge Meadow Lane, Sydney Rees Way, Hwlffordd SA61 2EX

Oriau: Llawn Amser

Sectorau: Hamdden / Chwaraeon / Addysg / Rheolaeth

Math o Gyflog: Misol

Cyflog: £21,000 - £30,000 (Yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad cychwyn: Medi 2022

Prif bwrpas a chwmpas y swydd:

Hyfforddi dysgwyr mewn amgylchedd ystafell ddosbarth / lleoliad, i roi cymorth ychwanegol lle bo angen a gwneud penderfyniadau asesu i farnu cymhwysedd yn erbyn holl gymwysterau'r rhaglen a ddewiswyd
Cefnogi a datblygu sgiliau cyflogadwyedd dysgwyr
Darparu cymorth, cyngor ac arweiniad ar ddilyniant i gyflogaeth a lefelau dysgu uwch.
Cynnal safonau cyflenwi yn unol â'r broses a pholisi Sicrhau Ansawdd
Cynnal safonau a chydymffurfiad cytundebol yn unol â chanllawiau a osodwyd gan LlC gan gynnwys adolygiadau, taflenni amser, cyflawniad amserol a thystiolaeth dilyniant.
Cydlynu'r holl weithgareddau cyflwyno ac asesu yn unol â'r holl Sefydliadau Dyfarnu
Cefnogi'r broses recriwtio, cofrestru a chofrestru dysgwyr
Cefnogi dysgwyr i ddatblygu’n gyfannol ym meysydd themâu trawsbynciol sy’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: Diogelu ac atal, Llesiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, yr Iaith Gymraeg, a Gwerthoedd Prydeinig
Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill a ddisgwylir o'r rôl hon fel yr amlinellwyd gan eich rheolwr llinell
Cynnal ac enghreifftio gwerthoedd Cyflawni Mwy o Hyfforddiant, sef:
Creu llwybrau proffesiynol, cynhwysol mewn chwaraeon, hamdden ac addysg
Datblygu uchelgeisiau Arweinwyr ar bob lefel
Ffocws seiliedig ar atebion trwy arloesi a chydweithio
Diwylliant cadarnhaol, rhagweithiol wedi'i adeiladu ar uniondeb ac ymddiriedaeth
Codi safonau, gwella ansawdd, Cyflawni Mwy!